امروز یکشنبه 30 تیر 1398
تماس با ما
اطلاعات تماس
نشانی: کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - دبیرخانه مجله ژنتیک نوین
کد پستی: 3158777871
صندوق پستی: 4111
تلفن: 02632244434
فکس: 02632244434
نشانی پست الکترونیکی: geneticskaraj@yahoo.com
لطفاً قبل از ارسال سوال خود به دبیرخانه مجله صفحه پرسشهای متداول را ببینید.

 

تماس با ما