امروز یکشنبه 26 خرداد 1398

فصلنامه ژنتیک نوین

این مجله در سایت های ذیل نمایه می شود

magiran.com

www.isc.ir

www.sid.ir

علمی - پژوهشی (ژنتیک انسانی، گیاهی، جانوری و ریزسازواره)

فصلنامه

فارسی

انجمن ژنتیک ایران

دکتر محمدعلی ملبوبی

دکتر منصور امیدی

0.075   دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور