امروز پنجشنبه 31 مرداد 1398

هزینه چاپ مقالات

نظر به پیشنهاد هیئت تحریریه مجله ژنتیک نوین و تصویب هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران از تاریخ هفدهم دی ماه هزار و سیصد و نود و دو لازم است مقاله‌های وارد شده به دفتر مجله پس از فرآیند داوری و قبل از دریافت پذیرش، مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت دریافت نسخه‌های مجله ژنتیک نوین پرداخت کنند. این مبلغ توسط مولف مکاتبه کننده بایستی به شماره حساب 0180815112 به نام مجله ژنتیک نوین بانک تجارت واریز و تصویر فیش آن به دفتر مجله ارسال شود.