امروز یکشنبه 30 تیر 1398

اصول اخلاقی انتشار مقاله

 مجله ژنتیک نوین به منظور حفظ و اشاعه اصول اخلاقی نگارش آثار علمی پژوهشی و رعایت حقوق معنوی محققان و نگارندگان مقاله‌ها و کتاب‌ها، ضمن دعوت از کلیه محققان و نگارندگان مقاله‌ها به اهمیت رعایت این اصول، اعلام می‌کند که نگارندگان مقاله حق استنساخ بدون مجوز از سایر مقاله‌ها، گزارش‌ها و کتاب‌ها بدون ارجاع به منبع آن را ندارند. رعایت این موضوع برای مواد گیاهی مورد آزمایش، روش اجرای آزمایش و تجزیه و تحلیل نتایج نیز الزامی است. مسئول کنترل دقیق این اصول، و همچنین محتوی علمی، اطلاعاتی، اسامی نویسنده (گان) و ترتیب آن‌ها، مولف مکاتبه کننده مقاله است. در صورت عدم احراز این شرایط و یا وصول ادعا از سوی سایر محققان مبنی بر نادیده گرفتن این اصول توسط نگارندگان، مجله ژنتیک نوین مجاز است ادامه بررسی مقاله را تا مشخص شدن صحت ادعای واصله متوقف کند.