امروز پنجشنبه 31 مرداد 1398

فرایند پذیرش مقاله

فرایند پذیرش مقاله به صورت زیر است:

الف- تطابق داشتن با دستورالعمل آماده سازی مقاله، تعهدنامه کتبی
ب- بررسی اولیه توسط سردبیر و اعلام وصول به نگارنده (گان)
ج- طرح در جلسه سردبیر با هیات تحریریه
د- ارسال داوری (حداقل سه نفر)
ه- طرح نظرات داوران در جلسه هیات تحریریه و تصمیم‌گیری برای ارسال نظرات داوران به نگارنده و یا توقف بررسی
و- دریافت نسخه اصلاح شده مقاله از نگارنده (حداکثر دو ماه) و ارسال آن به داور تطبیق دهنده
ز- طرح نظرات داور تطبیق دهنده در جلسه هیات تحریریه مجله و تصمیم‌گیری برای پذیرش، اصلاح مجدد و یا عدم پذیرش.
در صورت پذیرش مقاله، مولف مکاتبه‌کننده ملزم به اعمال اصلاحات ویراستار نهایی (سردبیر مجله) قبل از چاپ آن می باشد