امروز یکشنبه 30 تیر 1398

شرایط و ضوابط انتشار مقاله

 این مجله مقاله‌های تحقیقی (Research paper)، تحلیلی (Review paper) و کوتاه (Short communication) تهیه شده در زمینه‌های مختلف ژنتیک (مولکولی، جمعیت و سیتوژنتیک و ...) را که قبلاً چاپ نشده یا همزمان به مجلات دیگر فرستاده نشده باشند و همچنین نتایج پژوهش‌هایی که خلاصه آنها در سمینارها و کنفرانس‌های علمی ارائه شده باشند را با داوری علمی پذیرفته، چاپ و منتشر می‌کند. مسئولیت صحت و سقم محتوای علمی مقاله و ترتیب نام نویسنده (نویسندگان) بر عهده شخصی است که مقاله را به مجله ارسال می‌کند و کلیه مکاتبات با وی انجام می‌شود. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا نیز برای ارسال مقاله باید موافقت کتبی استاد (استادان) راهنمای خود را کسب کرده باشند.

هزینه چاپ مقالات

نظر به پیشنهاد هیئت تحریریه مجله ژنتیک نوین و تصویب هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران از تاریخ هفدهم دی ماه هزار و سیصد و نود و دو لازم است مقاله‌های وارد شده به دفتر مجله پس از فرآیند داوری و قبل از دریافت پذیرش، مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت دریافت نسخه‌های مجله ژنتیک نوین پرداخت کنند. این مبلغ توسط مولف مکاتبه کننده بایستی به شماره حساب 0180815112 به نام مجله ژنتیک نوین بانک تجارت واریز و تصویر فیش آن به دفتر مجله ارسال شود.