امروز یکشنبه 28 بهمن 1397

شماره های نشریه

11

1

44


    

دوره یازدهم، شماره 1، بهار 1395

1395/02/28

کد مقالهعنوانموضوعنوعزباننویسندگان
B223

بهبود کارایی انتقال ژن به گیاه نارنج (Citrus aurantium L.) با استفاده از اگروباکتریوم تومفاشینس

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaمحمد‌مهدی سوهانی، مینا خوشبخت، محمد حسین رضادوست، امیرحسین زمانی، بنفشه فتاح، بهروز گلعین، علیرضا افشاریفر
A134

عدم ارتباط دو جهش G>C368 و C>T386 ژن NR5A1 با ناباروری مردان

ژنتیک انسانیپژوهشی کاملFaاباصلت حسین زاده کلاگر، مستانه تیموری، سید غلامعلی جورسرایی، محمد کریمیان
C223

بررسی بیان ژن SOX9 در بافت‌های تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaحمیدرضا رنجبر، مهتاب یارمحمدی، میرمسعود سجادی، رضوان الله کاظمی
B285

تجزیه QTLهای کنترل کننده صفات فیزیولوژیک جو تحت تنش نیکل

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaفرشید گلشنی، براتعلی فاخری
D156

بررسی تنوع ژنتیکی در قارچFusarium oxysporum f. sp. melonis با استفاده از سازگاری رویشی و نشانگرهای ISSR

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaفاطمه خیری، کامران رهنما، احد یامچی
C186

شناسایی چند شکلی ژن پرایون در گوسفندان نژاد نائینی با استفاده از روش PCR-SSCP، تعیین توالی مستقیم و تجزیه منحنی ذوب

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaمجتبی نجفی، قدرت رحیمی میانجی، زربخت انصاری پیرسرایی، محمد علی روحی
B256

الگوی بیان ژن‌های کدکننده بیوسنتز سسکویی‌ترپن‌ها در گونه‌های مختلف آرتمیزیا

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaسارا رییسی، محمد رضا نقوی، علیرضا طالعی، حسن سلطانلو، مجتبی رنجبر
B293

شناسایی نشانگرهای ملکولی پیوسته با عملکرد و برخی صفات گیاهی در نخود زراعی تحت تنش خشکی

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaبابک عبداللهی مندولکانی، زهرا آقاعلی، هادی علی پوریامچی، محمد رضا بی همتا
93b266

ردیابی مولکولی و جایگاه تبار زایشی نژاد B ویروس موزائیک زرد لوبیا از مزارع باقلا استان گلستان

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaزهرا صادقی، سعید نصرالله نژاد، فروه سادات مصطفوی نیشابوری، احمد یامچی
91c144

بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گورخری زاگرس (Aphanius vladykovi) در چشمه مادر و دختر و چشمه چهل‌گزی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaسیده آمنه حسینی، علی شعبانی، حمیدرضا رضایی
93b308

هم‌ردیف‌سازی چندگانه و رسم درخت فیلوژنتیک به روش Neighbor-joining ژن cp ویروس موزاییک کاهو در استان گلستان

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaسپیده علیجانی، سعید نصرالله نژاد، مجید جعفری، فاطمه زینتی فخرآباد
93c193

ارزیابی عملی مکان یابی جایگاه صفت کمی مرتبط با صفات لاشه روی کروموزوم 2 در بلدرچین با استفاده از طرح ناتنی

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaاحسان نصیری فر، علی اسماعیلی‌زاده‌کشکوئیه، حسن مرادیان، سعید سهرابی
92b224

ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های مازودار (Quercus infectoria) جنگل‌های زاگرس شمالی با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT وخصوصیات ریخت‌شناختی و بیوشیمیایی

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaلیلا علیخانی، نقی شعبانیان، هدیه بدخشان، محمد شفیع رحمانی
93b274

نقش محتمل ژن الکل دهیدروژناز در خنثی‌سازی مایکوتوکسین دی‌اکسی‌نیوالنول در مرحله بالغ و گیاهچه‌ای گندم

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaنرجس عالمی، حسن سلطانلو، احمد یامچی، سیده ساناز رمضانپور، سعید نواب پور
93b282

همسانه سازی و انتقال ژن AtCDPK5 به توتون

ژنتیک گیاهیپژوهشی کوتاهFaرویا حقیقی، ولی اله محمدی، علیرضا عباسی
93b276

تاثیر هورمون اسید‌آبسزیک و سیتوکینین بر بیان ژن فلاونول سنتاز (FLS) در گیاه علف مورچه (Cressa cretica)

ژنتیک گیاهیپژوهشی کوتاهFaداود نادری، محمود سلوکی، براتعلی فاخری