امروز یکشنبه 28 بهمن 1397

شماره های نشریه

11

4

47


    

دوره یازدهم، شماره4، زمستان 1395

1395/12/27

کد مقالهعنوانموضوعنوعزباننویسندگان
b349

تاثیر الیسیتورهای غیر زیستی بر بیان ژن آلکالوئیدهای گیاه شقایق ایرانی (Papaver bracteatum)

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaمرجان بهزادی‌راد، محمدرضا نقوی، علی‌اکبر شاه نجات بوشهری
c210

اثرات نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم و ویتامین E بر بیان ژن‌های CYP1A4 و TOJ3 در بلدرچین ژاپنی

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaجلال رستم زاده، هیوا جلالی، زهرا حیدری، اردشیر احمدی
b370

بررسی مولکولی زیر‌واحدهای سنگین گلوتنین در توده‌های گندم تتراپلوئید و هگزاپلوئید بومی ایران

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaگیتا میرنیام، محسن ابراهیمی، علی ایزدی دربندی، حسینعلی رامشینی، مسلم عبدی‌پور
c218

تعیین توالی و بررسی بخشی از ناحیه پروموتوری ژن آلفا لاکتالبومین درشترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaنغمه ساعدی، مجتبی طهمورث پور، محمد رضا نصیری، محمد هادی سخاوتی، مریم راعی طرقی
b342

تجزیه دی‌آلل به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی در صفات عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط مزرعه‌ای نرمال و تنش شوری

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaامید‌علی اکبرپور، حمید دهقانی، محمدجواد روستا
c192

بررسی روابط تبارشناسی گونهAlburnoides namaki Bogutskaya and Coad, 2009 با استفاده از ژن COI

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaآرش جولاده رودبار، سهیل ایگدری
b339

مطالعه بیان ژن GTP سیکلوهیدرولاز I تحت تنش‌های غیرزیستی در انگور (Vitis vinifera. L)

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaنادیا اسلامی بجنوردی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، سعید نواب‌پور
b364

ارزیابی منابع مقاومت به بیماری زنگ زرد در ژنوتیپ‌های منتخب گندم در برابر نژاد‌های Puccinia striiformis f. sp. tritici

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaعلی عمرانی، منوچهر خدارحمی، فرزاد افشاری
b327

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام انگور با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی IRAP و REMAP

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaمحمدقاسم کشاورزخوب، شاهرخ قرنجیک، اسد معصومی اصل، مهدیه پارسائیان، بابک عبدالهی مندولکانی
c240

تجزیهQTL های مرتبط با صفات اسکلت روی کروموزوم شماره پنج بلدرچین ژاپنی

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaمرجان احمدی، علی اسمعیلی‌زاده کشکوئیه، احسان نصیری‌فر، محبوبه ایرانمنش
b367

بررسی تنوع ژنتیکی Lolium multiflorum با استفاده از نشانگر ملکولی ISSR و صفات کاریوتیپی

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaسوسن عباس زاده، علی اشرف جعفری، هوشمند صفری، هومن شیروانی
b325

کلون‌سازی و بیان ژن LTP2 گندم فلات در گیاه لوبیا و بررسی اثرات ضد میکروبی آن

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaپریا آرین‌پور، ندا میر‌آخورلی، فریبا رفیعی
d160

تنوع ژنتیکی جدایه‌های Fusarium oxysporum f. sp. ciceri عامل پژمردگی نخود در استان کرمانشاه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

ژنتیک ریزسازوارهپژوهشی کاملFaخشنود نوراللهی، افسانه علی‌آران، حسن یونسی
A124

بررسی پلی‌مورفیسم ژنتیکی ناحیه‌ی بالادستی ژن‌های NFATc1 وSmad6 در بیماران مبتلا به پرولاپس دریچه‌ی میترال، مراجعه کننده به مرکز قلب تهران

ژنتیک انسانیپژوهشی کاملFaعلی محمد احدی، سید فاطمه حسینی‌سرونی، هدا آیت
372

بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌های Agropyron intermedium با استفاده از نشانگرهای سیتوژنتیکی و مورفولوژیکی

ژنتیک گیاهیپژوهشی کوتاهFaهوشمند صفری، هومن شیروانی، علیرضا اطمینان
C237

ارتباط ژن IGF-1 با غلظت‌های فاکتور رشد شبه انسولین-1، انسولین و گلوکز در سرم خون گاو آمیخته خوزستان

ژنتیک جانوریپژوهشی کوتاهFaکمال حسن پور، محمد تقی بیگی نصیری، جمال فیاضی، هدایت الله روشنفکر، مرتضی ممویی، مرتضی اصغری مقدم