امروز یکشنبه 28 بهمن 1397

شماره های نشریه

12

4

51


    

دوره دوازدهم، شماره 4، زمستان 1396

1396/11/30

کد مقالهعنوانموضوعنوعزباننویسندگان
MGJ-18-B-00500

اهمیت ژرم پلاسم وحشی گندم در به نژادی برای مقاومت به تنش های محیطی

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaعلیرضا پورابوقداره، منصور امیدی، علیرضا اطمینان، علی اشرف مهرابی
MGJ-17-A-00155

بررسی فراوانی ایزوفرمهای ژن APOE و ارتباط آن با برخی فاکتورهای پاراکلینیکی در میان سالمندان مبتلا به فراموشی ناشی از افزایش سن در منطقه سیستان

ژنتیک انسانیپژوهشی کاملFaامینه پردل، محمد حدادی، مریم لشکری پور
MGJ-18-B-00505

مقایسه ترانسکریپتوم گیاه جو (Hordeum vulgare L.) رقم افضل در پاسخ به تنش شوری با استفاده از تکنیک RNA-Seq

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaفرزانه کوهزادی، محمد فارسی، عبدالرضا باقری، منصور امیدی، توماس گیرکی، هوشنگ علیزاده
MGJ-17-C-00270

توالی‌یابی و تجزیه بیوانفورماتیکی قسمتی از راه انداز ژن بتاکازئین در شترهای تک‌کوهان و دو‌کوهان ایران

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaالیاس محمدی، مجتبی طهمورث پور، محمدرضا نصیری، هادی سخاوتی، نغمه ساعدی
MGJ-17-D-00174

جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی سویه‎های باکتریایی تجزیه‎کننده کراتین

ژنتیک ریزسازوارهپژوهشی کاملFaبهناز کروژدهی، علیرضا عباسی، معصومه بحرینی، احمد علی پوربابایی، محمدرضا شریف مقدم
MGJ-17-C-00280

بررسی ارتباط چندشکلی ناحیه اگزون ۲ ژن بتالاکتوگلوبولین با صفات اقتصادی شیر در گاومیش‌های استان آذربایجان‌شرقی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaروناک صالحی، علی هاشمی، مختار غفاری، قربان الیاسی
MGJ-16-B-00411

تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی توالی‌های EST گل شاخه بریده ژربرا (Gerbera hybrid) به‌منظور شناسایی ژن‌های دخیل در مقاومت به بیماری بوتریتیس

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaعلیرضا خالقی، حمید حسنیان خوشرو
MGJ-17-B-00454

اثر تنش‎های شوری، خشکی و اسمزی بر بیان ژن کولین‎مونواکسیژناز (CMO) در آرابیدوپسیس

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaزهرا زنگیشه ا ی، لیلا باقری، هومن سالاری
MGJ-17-C-00273

همسانه‌سازی ژن کراتیناز در اشرشیاکلی و بررسی برخی از خصوصیات بیوانفورماتیکی آن

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaسمیه رحیم‌نهال، جمال فیاضی، امیر میمندی‌پور، محمد تقی بیگی نصیری، مهدی شمس آرا، علی اصغر کارخانه‌ای
MGJ-17-C-00283

بررسی کارایی روش آماری BayesCπ برای پویش ژنومی پاسخ ایمنی سلولی در مرغ

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaهستی معتمد، علیرضا احسانی، رسول واعظ ترشیزی
MGJ-17-B-00479

بهینه سازی باززایی و عوامل موثر بر انتقال ژن با واسطه اگروباکتریوم در ارقام تجاری پنبه ایرانی (Gossypium hirsutum L.)

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaرسمیه حمید، سید حسن مرعشی، مسعود توحیدفر، سعید ملک زاده شفارودی
MGJ-16-B-00408

جداسازی و همسانه‌سازی ژن 3‌-هیدروکسی3‌-متیل‌گلوتاریل‌کوآنزیم A ردوکتاز از گیاه رازیانه (Foniculum Vulgar)

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaکژوان ساعد موچشی، علی ایزدی دربندی، حسین رامشینی
MGJ-17-B-00462

بررسی تنوع ژنتیکی و مورفو فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های پونه Mentha longifolia بومی ایران

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaامید سفالیان، کبری حسنپور، ناصر زارع، علی اصغری، بهروز اسماعیل پور
MGJ-17-B-00464

بررسی میزان بیانPdu-miR477 و Pdu-miR398و ژن‌های هدف آن‌ها تحت تنش سرما در بادام

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaفرحناز غضنفری، محمد ربیعی، بهروز شیران
MGJ-16-C-00265

ارزیابی ژنومی تک‌مرحله‌ای (Single Step GBLUP): مطالعه موردی در ارزیابی ژنومی گاو گوشتی

ژنتیک جانوریپژوهشی کوتاهFaیحیی محمدی، مرتضی ستایی مختاری، محمد رزم کبیر، رستم عبدالهی آرپناهی
MGJ-16-C-00257

بررسی تنوع ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه d-loop میتوکندری در نژاد گوسفند وحشی و گوسفند کرمانی

ژنتیک جانوریپژوهشی کوتاهFaمصطفی دهقانی قناتغستانی، احمد آیت الهی، علی اسماعیلی زاده