امروز پنجشنبه 29 شهریور 1397

شماره های نشریه

13

1

52


    

دوره سیزدهم، شماره 1، بهار 1397

1397/03/01

کد مقالهعنوانموضوعنوعزباننویسندگان
MGJ-17-B-00456

عملکرد پردازش متناوب در گیاهان

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaبهمن پناهی، سید ابوالقاسم محمدی
MGJ-17-B-00474

تاثیر آبسیزیک اسید بر محتوای کروسین و سافرانال و بیان ژن‌های کنترل‌کننده در کشت سوسپانسیونی زعفران (Crocus sativus L.)

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaتوفیق طاهرخانی، رسول اصغری زکریا، منصور امیدی، ناصر زارع
MGJ-17-C-00287

بررسی الگوی ترجیح کدونی در دو زیر گونه گاو با استفاده از داده های بیان ژن‌

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaبتول اصغری اسفدن، غلامرضا داشاب، محمدحسین بنابازی
MGJ-17-B-00430

ارزیابی واکنش پروتئوم ژنوتیپ‎های حساس و متحمل نخود(Cicer arietinum L.) به تنش خشکی در مرحله زایشی

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaخدابخش گودرزوند چگینی، رضا فتوت، محمد رضا بی همتا، منصور امیدی، علی اکبر شاه نجات بوشهری
MGJ-18-B-00497

تاثیر سازگاری کوتاه‌مدت در تحمل به تنش سرما در نخودهای کابلی و دسی ایران

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaسعید امینی، رضا معالی امیری
MGJ-17-C-00278

عدم اختلاط واریانس‌های ژنتیکی غالبیت و افزایشی در صفات تولید مثل ترکیبی گوسفند زندی

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaحیدر قیاسی، مرتضی ستائی مختاری
MGJ-17-B-00444

بررسی تنوع آللی و هاپلوتایپی نشانگرهای ریزماهواره در کلزا

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaحسن زالی، امید سفالیان، مهرشاد زین العابدینی، طاهره حسنلو، علی اصغری، بهرام علیزاده
MGJ-18-B-00495

کاربرد نشانگرهای CBDP در ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در برخی از توده‌های گندم زراعی و گونه‌های اجدادی آن

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaعلیرضا اطمینان، علی اشرف مهرابی، لیا شوشتری، هدی مرادخانی
MGJ-17-B-00481

ارزیابی بیان ژن‌های کاتالاز و سوپر اکسید دسموتاز در پاسخ به آلودگی قارچ فوزاریوم در لاین‌های مقاوم، نیمه مقاوم و حساس ذرت

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaسید افشین مساوات، حجت اله مظاهری لقب، حسن سلطانلو
MGJ-17-B-00468

ارزیابی پاسخ فیزیولوژیکی و پروتئینی ارقام متحمل و حساس گندم بهاره به غلظت‌های مختلف تنش خشکی

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaمعروف خلیلی، محمد رضا نقوی
MGJ-17-B-00491

شناسایی، جداسازی و بررسی خصوصیات خانواده ژنی دیفنسین در گیاه عدس (Lens culinaris L.)

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaرضا میر دریکوند، سید محسن سهرابی، کامران سمیعی، علی قربانی
MGJ-17-B-00467

شناسایی ژن‌های مسیر بیوسنتزی اسکلت ترپن در گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi L.) با استفاده از توالی یابی RNA

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaمحبوبه امیری پور، سید احمد سادات نوری، وحید شریعتی، مهدی سلطانی هویزه
MGJ-17-B-00459

مطالعه پاسخ پروتئوم برگ جو وحشی H.marinum در شرایط تنش شوری

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaآزاده بوستانی، فواد فاتحی، رضا عزیزی نژاد
MGJ-17-B-00492

بررسی تنوع ژنتیکی، ساختار جمعیت و الگوی عدم تعادل لینکاژی در ژنوتیپ های گندم دوروم (Triticum durum Desf.) با استفاده از نشانگرهای اس. ان. پی

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaسجاد منصوری، علی اشرف مهرابی، ولی اله محمدی، علی آرمینیان، اریون رودر
MGJ-17-B-00437

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‏های درخت به (Cydonia oblonga Mill.) مناطق مختلف با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

ژنتیک گیاهیپژوهشی کوتاهFaمهدی علیپور، سولماز نادی، حمید عبداللهی، سونا حسین آوا، وحید عبدوسی، مریم حسنی
MGJ-17-C-00276

پیش‌بینی اثراتSNP غیرمترادف ژن Hsp70گاومیش بر ساختار و عملکرد پروتئین آن

ژنتیک جانوریپژوهشی کوتاهFaآرزو عسکری راد، جمال فیاضی، محمود نظری، محمدرضا حجاری