امروز جمعه 31 فروردین 1397
جستجو
تا

     


تعداد موارد: 525 - در حال نمایش صفحه: 1 از 53

مقالات چاپ شده
کد مقالهعنوانموضوعنوعزباننویسندگانفایلشماره نشریه
MGJ-16-C-00268

استفاده از هوش مصنوعی جهت برآورد ارزش اصلاحی اوزان تولد و 3 ماهگی گوسفند نژاد کرمانی

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaحمیدرضا قطب الدینی، محمدرضا محمدآبادی، حسین نظام آبادی پوردیدن
چکیده: هدف از این تحقیق کاربرد هوش مصنوعی برای برآورد ارزش اصلاحی مربوط به صفات رشد گوسفندکرمانی بود. برای این منظور از رکوردهای مربوط به 867 بره که شامل جنس دام، سن مادر، وزن تولد و وزن از شیرگیری (در سن 3 ماهگی) بود، استفاده شد. ابتدا این داده‌ها توسط نرم‌افزار ASReml بررسی شد و سپس برای استفاده در نرم‌افزار MATLAB مورد پیش پردازش قرار گرفت. پس از آزمایش‌های اولیه روی معماری مناسب برای شبکه‌های عصبی، مشخص شد که برای وزن تولد تعداد نرون‌های لایه ورودی 3 نرون و برای وزن 3 ماهگی 6 نرون بود. مدل به کار رفته در این تحقیق پرسپترون چند لایه (MLP) و الگوریتم مورد استفاده پس انتشار خطا بود که به دنبال حداقل‌سازی مربعات خطا است. از کل داده‌های مورد استفاده 70 درصد به‌عنوان آموزش، 15 درصد به عنوان اعتبارسنجی و 15 درصد برای تست در نظر گرفته شد تا آموزش به نحو مطلوب انجام شود. در طی فرآیند آموزش مرتباً میزان فراگیری شبکه توسط توابع هدف سنجیده و در نهایت شبکه‌ای مورد استفاده قرار گرفت که دارای کم‌ترین خطا و بیش‌ترین همبستگی بود. شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه با 3 متغیر ورودی و تعداد 8 نرون در لایه مخفی با ضریب همبستگی 73/0 توانایی پیش‌بینی ارزش اصلاحی وزن تولد و هم‌‌چنین شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه با 6 متغییر ورودی و تعداد 3 نرون در لایه با ضریب همبستگی 74/0 توانایی پیش‌بینی ارزش اصلاحی وزن 3 ماهگی گوسفند نژاد کرمانی را دارا است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شبکه عصبی مصنوعی توانایی خوبی برای پیش‌بینی صفات رشد در گوسفند کرمانی با سرعت و دقت قابل قبول دارد و می‌تواند برای برآورد ارزش‌های اصلاحی تمام صفات در حیوانات اهلی استفاده شود.
MGJ-17-B-00455

مقایسه تأثیر پروتئین های مؤثره باکتری Erwinia amylovora روی ارقام گلابی در شرایط زنجیره انتقال الکترون کلروپلاستی فعال و غیرفعال

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaاعظم طاهری شهرستانی، حمید عبداللهی، باقر یخچالی، رحیم مهرابی، امید عینی گندمانیدیدن
چکیده: بیماری آتشک (Fire blight) مخرب‌ترین بیماری ‌نکروزه آوندی درختان میوه دانه‌دار بوده و ترشح پروتئین‌های مؤثره باکتری شامل HrpN، HrpW و DspA/E از سلول باکتری به میزبان، مهم‌ترین مؤلفه‌ بیماری‌زایی این باکتری محسوب می‌شود. به‌منظور بررسی اثر هر یک از پروتئین‌های مؤثره باکتری روی ارقام مختلف میزبان، اثر سه سویه جهش‌یافته شامل hrpN-، dspA/E- و hrpW- همراه با سویه شاهد غیر جهش‌یافته Ea273، روی ارقام مختلف درخت گلابی شامل ارقام بارتلت، هروسوئیت و درگزی بررسی شد. هم‌چنین با توجه به نقش کلروپلاست‌ها در این اثر متقابل، بررسی‌ها در دو شرایط زنجیره انتقال الکترون کلروپلاستی فعال و غیرفعال در شرایط درون‌شیشه انجام گرفت. ارزیابی نتایج با شاخص میزان پیشرفت نکروز در زمان‌های پس از آلوده‌سازی نشان ‌داد که عدم تولید پروتئین‌ HrpN و DspA/E به ترتیب در سویه hrpN- و dspA/E- سبب تأخیر در بروز اولین علائم نکروز و همچنین کاهش سرعت پیشرفت نکروز در مقایسه با سویه شاهد غیرجهش‌یافته در ارقام شد، اما شدت کاهش بیماری‌زایی در سویه dspA/E- بیش‌تر بود. هم‌چنین سویه hrpW-، کم‌ترین کاهش در شدت بیماری‌زایی را نسبت به سویه شاهد به‌همراه داشت. تأثیر سویه‌های جهش‌یافته روی شدت بیماری‌زایی و مقایسه آن در شرایط کلروپلاست فعال و غیرفعال بیانگر بیش‌ترین سهم بیماری‌زایی پروتئین‌های مؤثره به ترتیب توسط DspA/E، HrpN و HrpW بود، به صورتی‌که تأثیر HrpW روی بیماری‌زایی باکتری، ناچیز ارزیابی شد. نتایج هم‌چنین نشان داد که برای تأثیر پروتئین HrpN روی میزبان، وجود کلروپلاست‌های فعال ضروری بوده، که این نشان‌دهنده این است که از بین پروتئین‌های مؤثره باکتری، HrpN می‌تواند اصلی‌ترین مؤلفه اثر متقابل باکتری با کلروپلاست‌های میزبان باشد که با نقش‌های گزارش شده آن در مقاومت و تحریک سیستم دفاع اکتسابی سیستمیک نیز منطبق است.
MGJ-17-B-00450

گزینش به کمک نشانگر SCAR برای تولید ارقام مقاوم به فوزاریوم (Fusarium oxysporum f.sp. melonis) در طالبی

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaشیما تقی خانی، حسین رامشینی، سید احمد سادات نوری، محمود لطفی، علی ایزدی دربندی، محمد رضا نقدیدیدن
چکیده: طالبی محصول مهمی است که به‌صورت گسترده در کشورهای مناطق معتدله رشد می‌کند. یکی از مهم‌ترین بیماری‌های این گیاه پژمردگی آوندی ناشی از Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom) است. این قارچ سبب ضرر و زیان‌های مهم عملکردی و کاهش کیفیت میوه در طالبی در سراسر جهان می‌شود. اصلاح ژنتیکی گیاه مؤثرترین راه برای کنترل این بیماری است. تاکنون برای این قارچ چهار نژاد صفر، 1، 2 و 2/1 گزارش شده‌است که نژاد 1 از نظر اقتصادی ضررهای زیادی در کشور به‌ویژه در نیمه شمالی وارد می‌کند. ارقام محلی مهم از جمله ساوه، ریش بابا و تیل طرق به‌نژاد 1 حساس هستند. در این مطالعه ژن مقاومت از یک رقم خارجی به‌نام ایزابل به ارقام حساس یاده شده با کمک گزینش به کمک نشانگر انتقال داده شد. غربال گیاهان در نسل اول و دوم تلاقی برگشتی با روش مایه زنی گیاه‌چه‌ها انجام گرفت. تک ژن غالب Fom-2 باعث ایجاد مقاومت در برابر نژاد صفر و 1 می-شود. این ژن توالی‌یابی شده و تفاوت‌های موجود در توالی آلل‌های مقاوم و حساس شناسایی شده-است. به‌منظور تایید گیاهان مقاوم در نسل دوم تلاقی برگشتی پس از غربال با روش مایه زنی، از نشانگر SCAR مبتنی بر تفاوت توالی استفاده شد. مقاومت بیش‌تر گیاهان حاصل از غربال با روش مایه‌زنی با روش مولکولی نیز تایید شد اگر چه تعدادی گیاه حساس شناسایی شدند که بیانگر نقص در روش مایه-زنی و اعتبار بیش‌تر روش مولکولی در تعیین ژنوتیپ گیاهان بود. گیاهان تایید شده برای تولید نسل BC3F1 با سه والد تکراری تلاقی برگشتی داده شدند. با توجه به عملکرد و کیفیت والد بخشنده و نتایج ارزیابی نسل BC2F1 به‌نظر می‌رسد با خودگشنی گیاهان BC3F1 بتوان ارقام خالص مقاوم را معرفی کرد.
MGJ-17-C-00269

وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن BMP15 در کروموزوم X فعال و غیر فعال در گوسفند

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaلیلا دانش مقدم، طاهر هرکی نژاددیدن
چکیده: پروتئین مورفوژنیک استخوان 15 (BMP15) یکی از ژن‌هایی است که با میزان باروری در گوسفند ارتباط دارد. این ژن بر روی کروموزوم X قرار دارد. در جنس ماده یکی از کروموزم‌های X به‌دلیل جبران دوز در مقایسه با جنس نر که تنها یک کروموزوم Xدارد، غیرفعال می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن BMP15 روی کروموزوم X غیرفعال صورت گرفت. برای این منظور، نمونه‌های تخمدان از 22 میش غیر باردار، و هشت میش باردار تهیه شدDNA . و RNA از فولیکول و بافت تخمدان استخراج شد. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی برای DNA تیمار شده با بیسولفیت و نوع تیمار‌نشده، وضعیت متیلاسیون سیتوزین در ناحیه پروموتر بررسی و بیان این ژن در گروه باردار و غیر‌باردار مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که پروموتر BMP15 حتی در کروموزوم غیرفعال متیله نبوده و بر خلاف بسیاری از ژن‌ها در این کروموزوم از متیلاسیون فرارمی‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که علیرغم غیرفعال شدن یکی از کروموزومهای X هردو الل این ژن در افراد هموزیگوت موتانت فعال بوده و از این لحاظ مانند ژن‌هایی که بر روی کروموزوم‌های اتوزوم قرار دارند عمل می‌کند. بیان ژن در مراحل مختلف فیزیولوژیکی (آبستن و غیر آبستن) نیز این مطلب را تایید می‌کند. نتایج نشان داد که میزان بیان mRNA ژن در میان گروه‌های باردار و غیر باردار تفاوت معنی‌داری نداشت. به‌نظر می‌رسد غیرفعال کردن دائمی یکی از آلل‌های جهش‌یافته از BMP15 در اوایل زندگی حیوانات می‌تواند باعث شود که افراد هموزیگوت جهش‌یافته نیز به‌طور طبیعی بارور باشند.
MGJ-17-B-00435

مطالعه تنوع ژنتیکی برخی گونه‌ها و زیرگونه‌های جنس ولیک (Crataegus spp.) در ایران با استفاده از نشانگرهای SSR

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaمحمد ترکاشوند، حسن اکبری بیشه، امیرعباس تقی زاده، حمید عبداللهیدیدن
چکیده: جنس ولیک (Crataegus) به‌دلیل سازگاری و هم‌چنین تحمل به شرایط نامساعد به‌عنوان پایه‌ای مناسب برای برخی درختان میوه دانه‌دار به‌ویژه درخت به قابل استفاده است، اما به‌دلیل پراکنش زیاد و تنوع ژنتیکی گسترده آن، طبقه‌بندی دقیقی از روابط ژنتیکی این گونه و کاربرد دقیق آن‌ها وجود ندارد. این تحقیق به‌منظور بررسی تنوع و رابطه ژنتیکی شماری از گونه‌های ولیک در رویشگاه‌ها و برخی از مراکز تنوع آن در ایران انجام شد. به این منظور 32 ژنوتیپ این جنس از 14 گونه و 10 زیر گونه مختلف با 32 جفت آغازگر اختصاصی SSR سیب و گلابی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانگر تکثیر مجموعاً 422 باند در کلیه گونه‌ها، زیرگونه‌ها و ژنوتیپ‌های مورد بررسی بود و میانگین شاخص PIC برای جفت آغازگرها 77 درصد برآورد شد. ارزیابی فاصله ژنتیکی بین رویشگاه‌ها با استفاده از ضریب تشابه ژنتیکی نی (Nei) نشان‌دهنده بیش‌ترین فاصله بین دو رویشگاه استان کرمانشاه و مازندران و کم‌ترین فاصله بین دو رویشگاه آذربایجان شرقی و گیلان بود. تجزیه خوشه‌ای با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و روش UPGMA بیانگر شباهت اندک ژنتیکی بین ژنوتیپ‌ها و در نتیجه خوشه‌بندی با فاصله زیاد در ژنوتیپ‌های مورد بررسی بود که این امر می‌تواند به‌دلیل تنوع گونه‌ها و سطوح پلوئیدی متعدد آن‌ها باشد. در نهایت این بررسی نشان‌دهنده پراکندگی بالا و اختلاط شدید این ژنوتیپ‌ها در ایران بوده و بیانگر لزوم ارائه یک برنامه جامع جمع‌آوری و ارزیابی ژرم‌پلاسم به‌منظور کاربردهای بعدی گونه‌های این جنس می‌باشد.
MGJ-17-D-00170

آنالیز فنوتیپی و فیلوژنتیک مولکولی باکتری Bacillus subtilis MJ01 با استفاده از روش های مختلف بر پایه ژنومیکس مقایسه ای

ژنتیک ریزسازوارهپژوهشی کاملFaتورج رحیمی، علی نیازی، سید محسن تقوی، اسماعیل ابراهیمی، شهاب آیت اللهی، طاهره دیهیمیدیدن
چکیده: باکتری گرم مثبتBacillus subtilis MJ01 از خاک‌آلوده به نفت میدان نفتی پازنان به‌منظور استخراج سورفکتین و بهره‌برداری از آن در فرآیند ازدیاد برداشت نفت جداسازی شد. جهت درک بهتر تفاوت‌های این نژاد با سایر باکتری‌های خویشاوند آن‌، ژنوم این باکتری توالی‌یابی شد.تجزیه و تحلیل ژن 16SrRNA نژاد MJ01 را در کلاستر Bacillus subtilis قرار داد که با نژاد spizizenii TU-B-10 در یک گروه قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از تایپینگ توالی چند لوکوسی (MLST) هفت ژن خانه‌دار در نژادهای B. subtilis چهار لوکوس ژنی جدید و در یک لوکوس وراونگی کامل را تایید نمود و نشان داد که این باکتری مشابهت زیادی با الگوی پروفایل MLST با زیرگونه spizizenii BGSC3A17 دارد. تجزیه میانگین یکسانی نوکلئوتید بر اساس BLAST (ANIb) با 12 نژاد دیگر از B. subtilis نشان داد که ارتباط نزدیکی با سه زیر گونه spizizenii شامل TU-B-10 (13/99 درصد)، NRS231 (52/96 درصد) و W23 (52/96 درصد) دارد. هم‌چنین بر اساس تجزیه انجام شده مشخص شد این باکتری ارتباط نزدیکی با باکتری Jeotglibacillus marinus DSM 1297 دارد. جهت پیش‌بینی لیپوپروتئین‌های غیرریبوزومی و ناحیه اپرانی سورفکتین و نواحی محافظت شده اطراف آن از ابزار آنلاین AntiSMASH استفاده شد. مقایسه این اپران و نواحی اطراف آن با ژنوم سایر نژادهای خویشاوند B. subtilis MJ01 مشخص کرد که این باکتری از نظر توالی اپران سورفکتین در گروه باکتری‌های زیر گونه spizizenii قرار می‌گیرد. به‌طور خلاصه، تجزیه تلفیقی فیلوژنی و همولوژی DNA با استفاده از ابزارهای ژنومیک مقایسه‌ای این فرضیه را که باکتری نژاد MJ01 علی‌رغم تفاوت‌های خاص نژاد عضوی از گروه باکتری‌های زیر گونه spizizenii باشد را تقویت نمود.
MGJ-17-B-00446

تجزیه ترکیب‌پذیری مقاومت به نماتد ریشه‌گرهی در توتون تیپ هواخشک

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaزین العابدین شهادتی مقدم، نادعلی باقری، نادعلی بابائیان جلودار، غفار کیانی، سیدعباس حسینی‌نژاددیدن
چکیده: نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne incognita) یکی از مهم‌ترین بیمارگرهای توتون محسوب می‌شود. تعیین رفتار ژنتیکی مقاومت می‌تواند در اصلاح توتون مقاوم به نماتد بسیار موثر باشد. این مطالعه جهت تعیین ترکیب‌پذیری‌ و پارامترهای ژنتیکی مقاومت به نماتد مولد گره ریشه در توتون با استفاده از تجزیه دی‌الل روش گریفینگ و با پنج ژنوتیپ والدینی انجام شد. سه والد مقاوم (KY9 و K17, Urmia3) و دو والد حساس (Ergo و Burley TMV4) بر اساس روش دی‌الل یک‌طرفه با هم تلاقی داده شدند. پانزده ژنوتیپ (والدین و هیبریدها) بر اساس طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار در گلخانه کشت شده و پس از یک هفته با 2500 نماتد سن دوم مایه‌زنی شدند. بررسی صفات شاخص گال، تعداد توده تخم و میانگین تعداد تخم در هر توده تفاوت معنی‌داری بین ژنوتیپ‌ها نشان داد. برای صفات شاخص گال و تعداد توده تخم در ژنوتیپ‌های مورد بررسی اهمیت ترکیب‌پذیری عمومی بیش‌تر از خصوصی بود. اثرات غالبیت در صفت میانگین تعداد تخم در توده و اثرات افزایشی در صفات شاخص گال و تعداد توده تخم نقش بیشتری داشتند. وراثت‌پذیری خصوصی برای شاخص گال 73/0، برای تعداد توده تخم 54/0 و برای میانگین تعداد تخم در توده 07/0 بود که نشان داد شاخص گال و تعداد توده تخم صفات مناسبی برای بررسی مقاومت به نماتد هستند. رقم KY9 بالاترین ترکیب‌پذیری عمومی را برای تمام صفات در جهت منفی (کاهش صفت) داشت لذا این ژنوتیپ می‌تواند به‌عنوان والد دهنده مقاومت استفاده شود.
MGJ-16-B-00424

بررسی روابط کاریوتیپی بین ژنوم‌های D، S، U در آژیلوپس با ژنوم A در گندم

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaلیدا فریدونی، علی اشرف مهرابی، هوشمند صفریدیدن
چکیده: روابط بین چهار ژنوم D، S، U و A با استفاده از30 جمعیت از شش گونه دیپلوئید گندم و آژیلوپس بر اساس خصوصیات کاریوتیپی مورد بررسی قرار گرفت. برای هر جمعیت، کاریوتیپ پنج سلول متافازی تهیه و صفات کاریوتیپی ارزیابی شد. ژنوتیپ‌های مورد بررسی دارای کاریوتیپ تقریبا متقارنی بودند. صفات کاریوتیپی به‌خوبی تنوع بین گونه‌ای را نشان دادند. تنوع درون گونه‌ای در بین جمعیت‌های هر گونه مشاهده شد. تجزیه خوشه‌ای برای گونه‌ها نشان داد که گونه‌ها تفکیک شدند، اما گونه‌های جنس Triticum از جنس Aegilops کاملا تفکیک نشد و گونه Ae. umbellulata فاصله زیادتری با دیگر گونه‌های جنس Aegilops نشان داد، هم‌چنین در نمودار تجزیه خوشه‌ای دو گونه جنس Triticum با گونه Ae. speltoides در فاصله نزدیک‌تری تفکیک شدند، تجزیه به مولفه‌ها نشان داد که تنوع بین گونه‌ای بیش‌تر بر اساس عدم تقارن درون کروموزومی و میزان کروماتین بود که بر این اساس گونه Ae. umbellulata دارای بیش‌ترین عدم تقارن درون کروموزومی و کم‌ترین میزان کروماتین بود. از طرف دیگر گونه‌های Ae. speltoides، T. urartu و T. boeticum دارای کم‌ترین عدم تقارن درون کروموزومی و بیش‌ترین میزان کروماتین بودند. طول کل کروموزوم و عدم تقارن بین کروموزومی عامل تنوع درون گونه‌ای بودند. در مجموع بر اساس خصوصیات کاریوتیپی ژنوم U دارای بیش‌ترین فاصله با ژنوم A و ژنوم S دارای بیش‌ترین شباهت با ژنوم A بودند ژنوم D نیز شباهت متوسطی با ژنوم A نشان داد.
MGJ-16-B-00391

بررسی الگوی بیان چند ژن مقاومت در سه ژنوتیپ مرکبات در برابر باکتری عامل بلاست Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss)

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaمهسا خاکساری، ولی اله بابایی زاد، حشمت اله رحیمیان، فرید بیگیدیدن
چکیده: بیماری‌های گیاهی یکی از محدودیت‌های بزرگ در تولید محصولات کشاورزی به‌شمار می‌روند. بیماری بلاست مرکبات ازجمله بیماری‌های شایع در مناطق مرکبات خیز دنیا به‌استثنای مناطق گرمسیری است که عمدتاً به‌وسیله Pseudomonas syringae pv. Syringae Van Hall 1902 (Pss) ایجاد می‌شود. گیاهان از طریق فعال کردن ژن‌های کدکننده پروتئین‌های دفاعی نسبت به بیمارگرهای باکتریایی واکنش نشان می‌دهد. توسعه مقاومت به بیماری در بسیاری از برهم‌کنش‌های گیاه - بیمارگر باکتریایی، با تجمع پروتئین‌های القایی در گیاه مرتبط است. تجمع پروتئین‌های مرتبط با بیماری‌زایی نظیر بتا 1 و 3 گلوکاناز، کیتیناز، فنیل آلانین آمونیالیاز و نیز فاکتور رونویسی WRKY 40 در اثر حمله بیمارگرهای گیاهی، یکی از مکانیسم‌های دفاعی گیاهان در مقابل عوامل بیماری‌زا است. به‌‌منظور بررسی و مقایسه میزان mRNA سه ژن بتا 1 و 3 گلوکاناز، کیتیناز، PAL و فاکتور RKY 40 در مراحل اولیه بیماری بلاست مرکبات (Pss) از روشReal Time RT-PCR استفاده شد. پس از آلوده نمودن برگ‌های مرکبات مختلف با باکتری (Pss) از طریق مایه‌زنی، در زمان‌های مختلف RNA کل استخراج و پس از سنتز cDNA، تغییرات سطح بیان ژن‌های مذکور اندازه‌گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد بیان سه ژن مذکور به‌ترتیب در رقم اوکیتسو، نارنج و دو رگ لایم کوآت کاهش می‌یابد و نتایج با مشاهدات باغی مطابقت دارد.
MGJ-16-B-00403

آنالیز عملکردی QTLهای مرتبط با مقاومت میزبانی و غیر میزبانی در گیاه جو به قارچ‌های عامل زنگ برگی با استفاده از نشانگرهای SNP توالی یابی شده

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaانسیه میرزاعلی بابایی، حسین جعفری، محمد رضا عظیمی مقدمدیدن
چکیده: استفاده از گیاهان مقاوم، بهترین و مؤثرترین راه برای کنترل بیماری‌هایی مانند زنگ‌ها‌ است. مقاومت میزبانی و غیرمیزبانی دو نوع از مقاومت ذاتی گیاهان در برابر عوامل بیماری‌زا است که به-ترتیب در مقابل پاتوژن‌های سازگار و ناسازگار بروز می‌یابد. یکی از راه‌های اطلاع از ماهیت ژن-های دخیل در این دو نوع مقاومت، استفاده از تجزیه عملکردی QTL‌های مقاومت می‌باشد. برای این منظور،QTL ‌های مرتبط با مقاومت میزبانی و غیرمیزبانی در جو بر علیه تعدادی از قارچ‌های عامل زنگ برگی که در مطالعات قبلی در دو توده نقشه‌یابی Susptrit × VadaوSusptrit ×Cebada Capa مکان‌یابی شده بودند استخراج شد و هم‌وقوعی نشانگرهای مرتبط با هر یک از QTLها با نشانگرهای SNP بررسی شد. نشانگرهای SNP دارای هم‌وقوعی بالا به‌عنوان نشانگرهای مرتبط با مقاومت انتخاب و با استفاده از توالی هر یک از نشانگرها نسبت به بلاست آن‌ها در بانک‌های اطلاعاتی اقدام شد. با بررسی همولوژی توالی‌ نشانگرهای SNP با ژن‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی، خصوصیات هر یک از ژن‌های با تشابه بالا از نظر عملکرد، دمین‌های حفاظت شده و ساختار ژن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی‌ها نشان داد بیش‌تر ژن‌های مقاومت میزبانی و غیرمیزبانی در فعالیت انتقال، هدایت پیام و رونویسی DNA مشارکت دارند و از نظر عملکرد مولکولی، مشابه‌اند. مشاهده شد، محصولات هر دو گروه ژن در محل غشای پلاسمایی، هسته و کلروپلاست، فعالیت دارند و فرایندهای رونویسی، متابولیک، پاسخ به تنش و پردازش RNA، مشابه‌اند. نتایج این تحقیق نشان داد که علاوه بر مکانیسم، احتمالا ژنتیک دو نوع مقاومت میزبانی و غیرمیزبانی شباهت‌های زیادی دارد.

در حال نمایش صفحه: 1 از 53
1
...