امروز چهارشنبه 1 آذر 1396
جستجو
تا

     


تعداد موارد: 493 - در حال نمایش صفحه: 1 از 50

مقالات چاپ شده
کد مقالهعنوانموضوعنوعزباننویسندگانفایلشماره نشریه
MGJ-16-B-00422

ارزیابی لاین های موتان کلزا(Brassica napus. L ) و مقایسه آنها با والدین به منظور گزینش لاین های برتر

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaمهرزاد احمدی، منصور امیدی، بهرام علیزاده، علی اکبر شاه نجات بوشهریدیدن
چکیده: در این تحقیق به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی القا شده و انتخاب لاین‌هایی با صفات زراعی مطلوب، ۱۶ لاین موتانت کلزا حاصل از پرتوتابی سه رقم کلزا با نام‌های طلایه، زرفام و اکسپرس با دزهای ۸۰۰،۹۰۰ و ۱۲۰۰ گری پرتو گاما بعد از طی هفت نسل خویش‌آمیزی و رسیدن به خلوص ژنتیکی همراه با سه شاهد طلایه، زرفام و اکسپرس در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج مورد بررسی قرار گرفتند. صفات مورد ارزیابی شامل ارتفاع بوته، تعداد خورجین در شاخه‌های اصلی، فرعی و کل بوته، تعداد شاخه فرعی، طول شاخه اصلی، تعداد دانه در خورجین اصلی و فرعی، ارتفاع اولین خورجین از زمین، قطر ساقه، طول خورجین اصلی و فرعی، تعداد روز تا شروع گل‌دهی، پایان گل‌دهی و تعداد روز تا رسیدگی کامل، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن دانه و عملکرد روغن بود. نتایج تجزیه واریانس صفات حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار بین والدین و لاین‌های موتانت بود. بیش‌ترین ضریب تغییرات مربوط به تعداد خورجین در شاخه‌های فرعی (23/19 درصد) در لاین‌های موتانت زرفام تعیین شد. هم‌چنین لاین موتانت Z-800-6 بیش‌ترین عملکرد دانه و روغن را نسبت به شاهد زرفام، لاین موتانت -800-6 T بیش‌ترین عملکرد دانه و روغن را نسبت به شاهد طلایه و موتانت E-900-1 بیش‌ترین عملکرد دانه و روغن را نسبت به شاهد اکسپرس دارا بودند. لاین موتانت Z-800-6 با 5277 کیلوگرم دانه در هکتار بیش‌ترین عملکرد دانه را تولید و به‌عنوان لاین برتر موتانت تعیین شد.
MGJ-16-C-00256

مطالعه روش‌های پیش‌بینی ارزش اصلاحی ژنومی - مقایسه روش‌های BLUP سنتی، G- BLUP و روش تک‌مرحله‌ای SS- BLUP

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaیحیی محمدی، مرتضی ستایی مختاری، محمد رزم کبیردیدن
چکیده: هدف از مطالعه حاضر مقایسه تفاوت صحت انتخاب ژنومی برای روش‌های BLUP سنتی، G-BLUP و روش تک‌مرحله‌ای یا SS-BLUP برای صفات تولید شیر، مقدار چربی، مقدار پروتئین و تعداد سلول‌های سوماتیک شیر در گاوهای هلشتاین ایران بود. در این مطالعه از رکوردهای مربوط به داده‌های ژنومی 345 راس گاو هلشتاین ایران که با کمک تراشه نشانگری50 کیلوبازی شرکت ایلومینا تعیین ژنوتیپ شده بودند، استفاده شد. ارزش‌های اصلاحی ژنومی برای صفات مورد مطالعه به‌کمک نرم‌افزار MIXBLUP برآورد شدند. نتایج حاصل نشان داد که میانگین صحت پیش‌بینی ژنومی روش‌های BLUP سنتی، G-BLUP و SS-BLUP به‌ترتیب برابر با 39/0، 47/0 و 54/0 بود. دامنه برآورد صحت از 32/0 برای صفت تعداد سلول‌های سوماتیک شیر در روش BLUP سنتی تا 59/0 برای صفت تولید شیر در روش SS-BLUP متفاوت بود. صحت پیش‌بینی ژنومی روش SS-BLUP نسبت به روش G-BLUP برای صفات تولید شیر، مقدار چربی، مقدار پروتئین و تعداد سلول‌های سوماتیک شیر به‌ترتیب 1/0، 07/0، 09/0 و 07/0 و نسبت به روش‌ BLUP سنتی 16/0، 14/0، 17/0 و 14/0 بیش‌تر برآورد شد. میانگین مربعات خطای پیش‌بینی در روش SS-BLUP برای تمام صفات مورد مطالعه نسبت به دو روش دیگر کمتر بود. ضرایب رگرسیون پیش‌بینی ژنومی برای روش‌های BLUP سنتی، G-BLUP و SS-BLUP به‌ترتیب 77/0، 88/0 و 94/0 به‌دست آمد. به‌طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به بالا بودن صحت پیش‌بینی ژنومی روش تک‌مرحله‌ای نسبت به دو روش دیگر و هم‌چنین اریب کمتر آن در صفات مورد مطالعه، استفاده از روش تک‌مرحله‌ای در مقایسه با دو روش دیگر، برای پیش‌بینی ارزش‌های اصلاحی ژنومی در صفات تولیدی برای گاوهای هلشتاین ایران توصیه می‌شود.
MGJ-16-B-00390

ردیابی ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی آنتوسیانین بر اساس الگوهای باندی هضم آنزیمی در ارقام سیب‌زمینی (.Solanum tuberosum L) رنگی و سفید

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaهاله سلیمی، مسعود بهار، آقافخر میرلوحی، مجید طالبیدیدن
چکیده: با توجه به فواید مصرف مواد گیاهی حاوی آنتوسیانین بالا و تاثیر آن بر سلامتی افراد، تولید و مصرف سیب‌زمینی‌های با غده رنگی غنی از آنتوسیانین، در سال‌های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است. به‌دلیل اینکه درک روابط آلل‌های غالب و مغلوب ژن‌های R، P و D برای تعیین عملکرد غده‌های سرشار از آنتوسیانین ضروری است، در مطالعه حاضر، آرایش ژن‌های آنتوسیانین 17 ژنوتیپ سیب‌زمینی دارای رنگ پوست متفاوت، با استفاده از روش تکثیر نواحی ژنی R، P و D در این ارقام با جفت آغازگرهای اختصاصی و برش آنزیمی محصولات PCR بررسی شد. نتایج نشان داد که آلل عملکردی P در ارقام بنفش غالب است و ارقام سفید و قرمز آلل غیرعملکردی p را دارند. با وجود اینکه ارقام سفید دارای آلل مغلوب r تشخیص داده شدند، ارقام قرمز و بنفش واجد هر دو آلل غالب R و مغلوب r بودند که نشان داد ارقام رنگی تتراپلویید استفاده شده هتروزایگوت بوده، ولی ژنوتیپ آن‌ها مشخص نیست. در پژوهش حاضر، بر اساس الگوی هضم آنزیمی، هیچکدام از سیب‌زمینی‌های سفید مورد آزمایش دارای آلل غالب D نبودند، ولی ارقام رنگی حالت هتروزایگوت با ترکیب نامشخصی از دو آلل Dd را داشتند. مکان ژنی D در سیب‌زمینی برای تنظیم ژن‌های کلیدی R و P در تولید آنتوسیانین و تظاهر آن در بافت غده ضروری است و به همین دلیل، با وجود حضور دو ژن کلیدی R و P به‌صورت غالب در ارقام سفید، در غیاب آلل غالب ژن D غده‌های رنگی تولید نمی‌شود. به رغم آنکه، روش تعیین الگوی هضم آنزیمی مکان‌های ژنی ارقام سیب‌زمینی، برای تفکیک نتاج ارقام رنگی از ارقام سفید سیب‌زمینی حاوی آلل‌های مغلوب p وr مناسب تشخیص داده شد، در پژوهش حاضر به دلیل تاثیر مستقیم لوکوس D در بیان ژن‌های P و R، تعیین غالبیت آلل D در این ارقام ضروری می‌باشد.
MGJ-16-B-00420

مطالعه پروتئوم آپوپلاستی لیموترش با استفاده از الکتروفورز دوبعدی در پاسخ به بیماری شانکر باکتریایی

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaعبدالرحمن رسول نیا، سیدمهدی علوی، حسین عسکری، ناصر فرخی، مسعود سلطانی نجف آبادیدیدن
چکیده: بیماری شانکر باکتریایی مرکبات یکی از بیماری‌های ویرانگر می‌باشد که اکثر واریته‌های تجاری مرکبات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در مطالعه حاضر تغییرات پروتئوم آپوپلاستی تحت تاثیر آلودگی پاتوژن برای تعیین پاسخ مولکولی گیاه لیمو ترش تحت بررسی دقیق قرار گرفت. به منظور بررسی پروتئوم خارج سلولی از تکنیک پروتئومیکس برای بررسی تغییرات پروتئین آپوپلاست در طی آلودگی استفاده شد. گیاه لیمو ترش با باکتری Xanthomonas citri subsp.citri آلوده شده سپس از گیاهان آلوده شده و سالم در زمان‌های 4،1 و7 روز پس از آلودگی در سه تکرار بیولوژیکی نمونه‌برداری شد. پروتئین‌ها با استفاده از ژل دو بعدی جدا شده و لکه‌های دارای میزان افتراقی به‌وسیله اسپکترومتری جرمی شناسایی شدند. در بررسی ژل‌های الکتروفورز دوبعدی تعداد 63 لکه پروتئین تغییرات معنی‌داری از نظر فراوانی در تیمارهای 1، 4 و 7 روز پس از آلودگی در مقایسه با گیاهان شاهد نشان دادند. از میان 63 لکه پروتئینی معنی‌دار 35 لکه پروتئینی به وسیله اسپکترومتری در پایگاه داده‌ای NCBInr شناسایی شدند. این پروتئین‌ها در سیستم دفاعی، فتوسنتز، متابولیسم و سایر فرایندهای سلولی دخالت دارند. به‌نظر می‌رسد پاتوژن با ایجاد تغییراتی در هموستازی میزبان به تکثیر و توسعه بیماری ادامه می‌دهد.
MGJ-16-B-00410

تعیین گـروه‌های سازگاری رویـشـی در جمعیت قارچ Botrytis cinerae با استـفاده از جهش یافته‌های sul

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaزهرا خلجی، وحید زرین نیا، رضا عزیزی نژاددیدن
چکیده: در این تحقیق ساختار جمعیت قارچ (tel: Botrytinia fakelianae)Botrytis cinerea از طریق بررسی گروه‌های سازگاری رویشی (VCG) با استفاده از جهش یافته‌های sul که قادر به استفاده از یون سولفات نیستند مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور 26 جدایه قارچ B.cinerea از میزبان‌های صیفی و سبزی از گلخانه‌های منطقه ورامین جمع‌آوری شد. نمونه‌ها پس از شناسایی، به منظور خالص‌سازی تک اسپور شده و روی محیط کشت اختصاصی BSM کشت شدند. به‌منظور بررسی گروه‌های سازگاری رویشی (VCG) جدایه‌ها، روی محیط کشت پایه Vogel's حاوی سدیم سلنات (یک تا سه گرم در لیتر) رشد داده شدند. سلنات یک ترکیب سمی و آنالوگ سولفات بوده و قارچ‌ها قادر به استفاده از آن نیستند. جهش یافتگان مقاوم به سلنات در این محیط به صورت سکتورهایی با رشد سریع که از حاشیه کلنی خارج شده بودند مشاهده شدند. جهش‌یافتگان سپس به‌منظور تأیید به محیط کشت پایه (MM:Minimmal Media) منتقل و خصوصیات رشدی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. جهش‌یافتگان اکسوتروفی که دارای رشد تنک روی محیط کشت پایه و دارای رشد وحشی روی محیط کشت پایه همراه با ال- متیونین بودند به‌عنوان جهش‌یافتگان sul تعیین شدند. پس از اطمینان از بروز جهش بر اساس الگوی رشد اکسوتروف روی محیط کشت پایه، جهش‌یافتگان sul به‌منظور تعیین فنوتیپ به محیط حاوی پتاسیم کرومات منتقل شدند. جدایه‌هایی که قادر به رشد روی این محیط بودند مقاوم به پتاسیم کرومات و در غیر این‌صورت حساس به پتاسیم کرومات تعیین فنوتیپ شدند. در نهایت به‌منظور تعیین گروه‌های سازگاری رویشی جهش یافتگان حساس به پتاسیم کرومات از یک جدایه در مقابل جهش یافتگان مقاوم به پتاسیم کرومات از جدایه دیگر قرار داده شد. محل تماس دو جدایه از نظر رشد پروتروفیک (نشان دهنده سازگاری) و یا وجود شکاف (نشان دهنده ناسازگاری) بعد از یک‌ماه مورد بررسی قرار گرفت. جدایه‌هایی که در محل تماس رشد پروتروفیک از خود نشان دادند، سازگار و در یک گروه سازگاری رویشی قرار داده شدند. در نهایت از مجموع 26 جدایه مورد بررسی تعداد 15 گروه سازگار رویشی تعیین شد، گروه‌های سازگاری رویشی با نوع میزبان و مناطق جمع‌آوری شده همبستگی نداشتند.
MGJ-16-B-00404

بیان دگر ساخت ژن کد کننده یک ایزوفرم تیپ2 متالوتیونین گیاه برنج(OsMTI-2b) در اشرشیاکلی

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaسهیل پیرزاد، آذر شاه پیریدیدن
چکیده: متالوتیونین‌ها (MT) پروتئین‌های با وزن مولکولی کم، غنی از سیستیئن (Cys) هستند که به‌واسطه داشتن گروه‌های تیول آمینو اسید Cys توانایی اتصال به فلزات سنگین را دارند. در گیاهان ایزوفرم‌های مختلفی از MTوجود دارد که بر اساس آرایش سیستئین در چهار تیپ قرار می‌گیرند. در این تحقیق به‌منظور بررسی نقش ایزوفرم OsMTI-2b از گیاه برنج که متعلق به تیپ 2 می‌باشد، توالی‌کد کننده‌ی این ایزوفرم، در ناقل بیانی pET41a همسانه‌سازی و به باکتری E.coliسویه‌ی (DE3)Rosetta منتقل شد. پس از القا باکتری با IPTG تولید این پروتئین همراه با شریک الحاقی GST در فاز محلول تایید شد. سویه شاهد نیز با انتقال پلاسمید بدون ژن به سویه (DE3)Rosetta تولید شد. مقایسه منحنی‌های رشد سلول‌‌‌‌‌های باکتری بیان‌کننده‌ی پروتئین‌های نوترکیب با باکتری شاهد نشان داد سویه‌های بیان‌کننده OsMTI-2b در محیط حاوی فلزات Pb، Cd، Ni وZn تحمل بیش‌تری نسبت به سویه شاهد دارند. هم‌چنین اندازه‌گیری فلزات در محیط کشت نشان داد که در محیط کشت سویه R-MTI-2b فلزات Pb، Cd، Ni، Znو Cuبه‌ترتیب به میزان 7/0±85//15، 8/0±07/13، 8/0± 8/11، 75/0±51/ 14 و 6/0±47/7 میلی‌گرم بر لیترکاهش یافت. در مقایسه با این سویه میزان فلز در محیط کشت سویه شاهد بدون تغییر باقی ماند.
MGJ-16-C-00249

بررسی ساختار ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی جمعیت بز خلخالی با استفاده از ژنوم میتوکندری

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaوحیده کریمی، نعمت هدایت، رضا سید شریفی، سعید نیک بیندیدن
چکیده: گونه‌های بومی بخشی از سرمایه‌های ملی و ذخایر استرات‍‍‍ژیک هر کشور محسوب شده و به‌دلیل کاهش شدید جمعیت آن‌ها شناسایی، حفاظت و تکثیر این نژادها اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق ناحیه کنترل میتوکندریایی (D_LOOP) برای بررسی تنوع ژنتیکی، ساختار فیلوژنتیک و ژنتیک جمعیت بز خلخالی استفاده شد. نمونه‌های خونی از 100 بز خلخالی جمع‌آوری شد. نمونه‌های DNA با استفاده از کیت استاندارد استخراج و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر شد. بعد از تعیین ژنوتیپ از طریق تشخیص الگوهای متفاوت با استفاده از نشانگر SSCP توالی‌یابی شدند. توالی‌های مربوط به دیگر گونه‌های مزرعه‌ای که همتراز با توالی‌های حاصل شده بودند به‌عنوان توالی برون گروهی از طریق NCBI به‌دست آمد. در 126 توالی به‌دست آمده در حدود 62 جهش و 37 هاپلوتیپ شناسایی شد. تنوع هاپلوتیپی و تنوع نوکلئوتیدی در بین گونه‌ها به‌ترتیب 915/0 و 069/0 بود. و در بز خلخالی به‌ترتیب 834/0 و 008/0 به‌دست آمد که نشان‌دهنده تنوع ژنتیکی کم در این نژاد می‌باشد. نتایج مربوط به مقایسه با سایر نژاد‌های بز نشان داد که جمعیت بز خلخالی جز هاپلو گروه A در بین انواع هاپلو گروه‌های شناخته شده در جهان می‌باشد.
MGJ-16-B-00397

ارزیابی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها در شناسایی مکان های مرتبط با صفات زراعی- مورفولوژیک در توده‌های آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.)

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaرقیه ضیایی فرد، رضا درویش زاده، ایرج برنوسی، بابک عبدالهی، خسرو مفاخری، زهرا آقاعلیدیدن
چکیده: با توجه به اینکه ارزش اقتصادی یک رقم به صفات مختلف آن بستگی دارد، چگونگی اعمال انتخاب برای چندین صفت به‌منظور حصول حداکثر ارزش اقتصادی همواره مورد نظر به‌نژادگران بوده است. از این رو، اطلاع دقیق از رفتار و ارتباط ژنتیکی این صفات به اصلاح توده‌ها کمک خواهد نمود. به‌منظور شناسایی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون مرتبط با صفات زراعی- مورفولوژیک در آفتابگردان آجیلی، مجموعه‌ای متشکل از 50 توده در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تکرار از لحاظ20 صفت مطابق دیسکریپتور IBPGR آفتابگردان مورد ارزیابی قرار گرفتند. در آزمایش مولکولی تنوع ژنتیکی 250 فرد (پنج فرد از هر توده) با 12 آغازگر رتروترنسپوزنی (هفت آغازگر IRAP و پنج آغازگر REMAP) مطالعه شد. با بررسی ساختار ژنتیکی ژرم پلاسم مورد مطالعه بر اساس مدل Bayesian سه زیرجمعیت در جمعیت نقشه‌یابی شناسایی شد. بر اساس مدل خطی مخلوط (MLM) در مجموع 37 مکان مرتبط با صفات زراعی-مورفولوژیک (P≤0.01) شناسایی شد. نشانگر U81-U82 با ژن‌های کنترل‌کننده صفات روز تا گلدهی (DF)، طول دمبرگ (PL)، قطر طبق (CD)، عملکرد (YIELD) و طول دانه (SL) و نشانگر U81-UBC827 با ژن‌های کنترل‌کننده صفات قطر ساقه (SD)، عملکرد (YIELD) و عرض دانه (SW) به‌طور مشترک پیوسته بود. شناسایی نشانگرهای مشترک برای برخی صفات بررسی شده در مطالعه حاضر می‌تواند ناشی از اثرات پلیوتروپی و یا پیوستگی نواحی ژنومی دخیل در کنترل این صفات باشد. شناسایی نشانگرهای مشترک اهمیت زیادی در به‌نژادی گیاهان دارد، زیرا گزینش هم‌زمان چند صفت را امکان‌پذیر می‌سازند.
MGJ-16-B-00387

مطالعه اثرات باکتری محرک رشد و اسید سالیسیلیک در گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) تحت شرایط تنش خشکی

ژنتیک گیاهیپژوهشی کاملFaکمال صالحی، محمود سلوکی، محمود تنهادیدن
چکیده: به‌منظور بررسی اثر باکتریamyloliquefaciens 1732 Bacillus و اسید سالیسیلیک بر صفات آنتی-اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی و هم‌چنین بیان ژن لیمونن هیدروکسیلاز در گیاه نعناع سبز تحت تنش خشکی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی شامل سه سطح تنش خشکی، 80 درصد ظرفیت زراعی (شاهد)، 60 و 40 درصد ظرفیت زراعی، به‌عنوان فاکتور A، کود زیستی (تلقیح و عدم تلقیح) فاکتورB و اسید سالیسیلیک (صفر و یک میلی‌مولار) به‌عنوان فاکتورC در سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که کاربرد باکتری و اسید سالیسیلیک سبب افزایش آنتی اکسیدان‌های غیر آنزیمی فنل و فلاونوئید شد. هم‌چنین میزان بیان ژن لیمونن هیدروکسیلاز به‌عنوان ژن دخیل در سنتز منوترپن‌ها در شرایط تنش تحت تیمار باکتری و اسید سالیسیلیک افزایش یافت. کاربرد تیمار باکتری و اسید سالیسیلیک اثر معنی‌داری بر آنزیم‌های آنتی اکسیدانی نداشت در حالی تنش خشکی سبب افزایش بسیار معنی‌داری بر فعالیت‌های آنتی اکسیدانی شد. نتایج این آزمایش حاکی از آن است که باکتری و اسید سالیسیلک با افزایش فنل کل و فلاونوئید و افزایش متابولیت‌های ثانویه به‌عنوان اولین سد دفاعی، اثرات مخرب تنش خشکی را کاهش داده است. در نتیجه گیاه تحمل بیشتری را از خود نشان داده و انرژی کمتری را صرف تولید آنزیم‌های آنتی اکسیدانی نموده است.
MGJ-16-C-00258

ارزیابی روابط خویشاوندی، ساختار و تمایز ژنتیکی مار کبرای خزری (Naja oxiana Eichwald 1831) در ایران با استفاده از نشانگر میتوکندریایی دی‌لوپ

ژنتیک جانوریپژوهشی کاملFaمحبوبه شورابی، مسعود نظری زاده دهکردی، محمد کابلی، اسکندر رستگار پویانیدیدن
چکیده: روابط خویشاوندی مار کبرای خزری (Naja oxiana)، به‌عنوان شرقی‌ترین گونه از زیر جنس Naja دارای ابهامات زیادی است. هدف از این مطالعه بررسی روابط تکاملی، تنوع، تغییرات و ساختار ژنتیکی کبرای خزری در جمعیت‌های شمال و شمال شرقی ایران بوده است. بدین منظور تعداد 19 نمونه از این گونه در زیستگاه‌های طبیعی آن‌ها در شمال شرقی (استان خراسان رضوی و خراسان شمالی) و شمال (استان گلستان) صید و تعداد پنج تا 10 فلس زیرشکمی از این افراد برداشت شد. از این فلس‌ها در آزمایشگاه به روش روش آمونیوم استات DNA کافی استخراج و سپس برای تکثیر ژن دی‌لوپ به طول 589 جفت‌باز از دو آغازگر پیشرو و پسرو استفاده شد. تحلیل تبارشناسی با استفاده از بهترین مدل تکاملی و رسم درخت بیزین و حداکثر درست‌نمایی انجام گرفت. ارتباط بین هاپلوتایپ با استفاده از منطق حداکثر پارسیمونی با سطح بهینه 95 درصد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تعداد هفت هاپلوتیپ منحصر به فرد و یک هاپلوتایپ مشترک در بین جمیعت‌های شمال (استان گلستان) و شمال شرق کشور (استان خراسان رضوی و خراسان شمالی) را تایید نمود. نتایج تحلیل تبارشناسی حاکی از جدایی جمعیتهای کبرای خزری به‌صورت دو شاخه‌ای و با احتمال پسین (61/0) و بوت استرپ (31/54) نه چندان مستحکمی از کبرای چینی است. در نهایت آنالیز واریانس مولکولی (AMOVA) به ترتیب تغییرات ژنتیکی بسیار اندک و غیرمعنی‌داری (05/0P، 05/0FSC) را در بین جمعیت‌های کبرای خزری در شمال و شمال شرقی کشور و یک تغییرات ژنتیکی بسیار زیاد و معنی‌داری (01/0 P، 25/0FCT ) را در بین جمعیت کبرای خزری با کبرای چینی نشان داد. نتایج این مطالعه براساس نشانگر مورد استفاده حاکی از آن است که تبار کبرای خزری به نسبت تباری جوان است و از پرتوش سازشی (Adaptive radiation) و گسترش جمعیت-های مختلف آن در شرق و شمال شرقی ایران مدت زمان طولانی نمی‌گذرد. این نتایج نشان می‌دهد که برای حفاظت از کبرای خزری در بین جمعیت‌های شمال و شمال شرقی ایران می‌توان از طرح حفاظتی یکپارچه‌ای استفاده نمود.

در حال نمایش صفحه: 1 از 50
1
...