امروز یکشنبه 28 بهمن 1397

بررسی احتمال وجود چندشکلی در ژن‌های FecXI و FecXH مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال

87C147

ژنتیک جانوری

پژوهشی کامل

Fa

 

 

چندقلوزایی از صفات مهم اقتصادی در پرورش گوسفند به شمار می‌رود. یافته‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از واریانس این صفت تحت تاثیر ژن‌های بزرگ اثر است. باروری بالا در گوسفندان اینوردل و هانا به علت جهش در جایگاه BMP15 با منشأ اووسیتی است که به‌عنوان ژن فاکتور رشد شناخته می‌شود. این مطالعه برای بررسی احتمال وجود چندشکلی‌های ژن‌های FecXI و FecXH در گوسفند دنبه‌دار نژاد شال صورت گرفت. در این مطالعه از روش PCR-RFLP برای شناسایی FecXI و FecXH استفاده شد. از تعداد 239 راس میش نژاد شال نمونه‌برداری خون و استخراج DNA با استفاده از روش بهینه یافته نمکی انجام گرفت. قطعات مورد نظر با استفاده از دو جفت آغازگر اختصاصی، یک قطعه 204 جفت بازی از FecXI و یک قطعه 235 جفت بازی از ژن FecXH، توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) تکثیر گردید. محصولات حاصل از PCR به‌ترتیب تحت تیمار آنزیم-های برشی XbaI و SpeI قرار گرفتند. این مطالعه تنها وجود آللهای وحشی این دو ژن را تایید کرد. بدین ترتیب تمامی نمونه‌ها برای ژن‌های FecXI و FecXH دارای ژنوتیپ ++ بودند و جهش‌های اینوردل و هانا در آن‌ها یافت نشد.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

نعمت هدایت ایوریق

نویسنده مسئول

سیدرضا میرایی آشتیانی

نویسنده مسئول

اردشیر نجاتی جوارمی

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده