امروز یکشنبه 30 تیر 1398

بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های جهش یافته سویا با قدرت تثبیت ازت بالا با استفاده از نشانگر ملکولی RAPD

89B269

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

در این تحقیق بررسی تنوع ژنتیکی نسل هفتم (M7) 33 لاین جهش یافته سویا با تثبیت ازت بالا حاصل از پرتوتابی رقم مادری L17 با اشعه گاما به همراه دو رقم تجاری ویلیامز و کلارک و رقم مادری L17 با استفاده از 10 آغازگر تصادفی RAPD حاصل انجام گرفت که مجموعاً 104 باند قابل امتیاز‌دهی بدست آمد. از بین این 104 باند 34 باند یک شکل و بقیه (70 باند) چند شکل بودند. برای برآورد شباهت بین لاین-های بررسی شده و ارقام تجاری و مادری از ضریب تشابه جاکارد استفاده شد. میزان تشابه در بین افراد بررسی شده بین 79/0-17/0 متغیر بود. بر اساس ماتریس تشابه، لاین جهش‌یافته شماره 32 (M32) مشابه‌ترین لاین به رقم مادری و لاین جهش‌یافته شماره 9 (M9) دورترین لاین جهش یافته نسبت به رقم مادری بود. گروه بندی ژنوتیپ‌ها به روش تجزیه خوشه‌ای و با استفاده از الگوریتم CL (دورترین همسایه) لاین‌ها و ارقام بررسی شده در هفت گروه مختلف قرار گرفتند. با توجه به تنوع بالایی که لاین‌های جهش‌یافته از خود نشان دادند این لاین‌ها می-توانند در برنامه‌های آتی اصلاح نباتات برای توسعه ارقام مورد نظر استفاده شوند

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

مهدی یونسی حمزه خانلو

نویسنده مسئول

علی ایزدی دربندی

نویسنده مسئول

محمدطاهر حلاجیان

نویسنده مسئول

نجات پیرولی بیرانوند

نویسنده مسئول

عباس مجدآبادی

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده