امروز جمعه 25 آبان 1397

تراریزش گیاه گندم با استفاده از تفنگ ژنی به منظور انتقال ژن‌های کیتیناز و گلوکاناز

89B237

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

تولید گیاهچه تراریخته گندم Triticum aestivum)) با استفاده از ژن‌های کیتیناز و گلوکاناز از طریق تفنگ ژنی و پلاسمید pBI121 نوترکیب حاوی ژن انتخابگر نئومایسین‌ فسفوترانسفراز تحت کنترل پیشبر NOS و ژن‌های کیتیناز و گلوکاناز بررسی شدند. ریزنمونه‌های جنین نارس 5 ژنوتیپ از ارقام (مغان، آرتا، سایسون و گاسکوژن) و لاین‌‌A ، پس از جداسازی، بر روی محیط کالوس‌دهی، تولید کالوس جنین‌زا نمودند. کالوس‌های جنین‌زا، با ذرات طلای اندود شده با پلاسمید حاوی ژن‌های کیتیناز و گلوکاناز بمباران شدند. سپس ریزنمونه‌ها به محیط کالوس‌دهی انتخابی حاوی ۲۵ میلی‌گرم بر لیترکانامایسین و پس از آن جهت تولید شاخه و ریشه به محیط باززایی انتخابی حاوی ۲۵ میلی‌گرم بر لیترکانامایسین منتقل شدند. بیشترین درصد تراریزش 8/4 درصد، مربوط به لاین A و کم‌ترین آن مربوط بود به ارقام سایسون، گاسکوژن و آرتا که هیچ گیاه تراریخته‌ای در آن‌ها مشاهده نگردید. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و آنالیز لکه‌گذاری DNA نشان داد که گیاهان فرضی تراریخته در مقایسه با شاهد حداقل یک نسخه از ژن‌های کیتیناز، گلوکاناز و نیز نئومایسین فسفوترانسفراز را در ژنوم خود دارا هستند.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

نگین محمدی زاده

نویسنده مسئول

مسعود توحیدفر

نویسنده مسئول

بهرام ملکی زنجانی

نویسنده مسئول

مطهره محسن پور

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده