امروز جمعه 25 آبان 1397

شناسایی آلل‌های خود ناسازگاری در ژنوتیپ‌های آلو (تجاری و بومی) با استفاده از تکثیر آلل‌ها به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

89B271

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

در این بررسی، ژنوتیپ‌های S-RNase مربوط به 34 ژنوتیپ آلو (P.domestica) از مناطق مختلف کشور به همراه 5 رقم تجاری و نمونه میروبالان (جمعاً40 ژنوتیپ) بوسیله تکثیر آلل‌های S با جفت آغازگرهای دژنره و به روش PCR بر اساس ناحیه حفاظت‌شده ژن S-RNase جنس پرونوس مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از جفت آغازگرهای دژنره EM PC2consFD/ EM PC3consRD تعداد 23 باند در محدوده 1830-320 جفت باز مشاهده شد که 14 باند مربوط به آلل‌های گزارش شده قبلی و 9 باند جدید بود. در ژنوتیپ‌های مورد بررسی، 23 ژنوتیپ دو باند نشان دادند که هتروزیگوسیتی در این مکان را نشان می‌دهد و بقیه ژنوتیپ‌ها فقط یک باند نشان دادند. بر اساس نتایج بدست آمده آلل‌های Sc، باند bp 621 و Si به ترتیب با 30، 5/17 و 5/12 درصد بیشترین فراوانی را در ژنوتیپ آلو‌های ایرانی داشتند که آلل Sc بیشترین فراوانی (1/17 درصد) را در جمعیت ولیان کرج نشان داد. ژنوتیپ S سانتاروزا در این بررسی SbSc تشخیص داده شد که با گزارش‌های قبلی (ScSe) متفاوت است. همچنین ژنوتیپ S شایرو در این آزمایش دو آلل نشان داد (ShSi) در صورتی‌که قبلاً یک باند (Sf) گزارش شده بود. اختلاف ژنوتیپ‌های S مشاهده شده و گزارش شده در ارقام شایرو و سانتاروزا ممکن است به دلیل موتاسیون در مکان S باشد و یا اینکه ژنوتیپ ارقام موجود در این بررسی با ژنوتیپ ارقام گزارش شده متفاوت باشد. جفت آغازگر دژنره PaConsI-F/ EM PC5consRD تعداد 14 باند در محدوده 2495-875 جفت باز در ژنوتیپ‌های مورد بررسی ایجاد کرد. با استفاده از این جفت آغازگر در 25 نمونه از ژنوتیپ‌های مورد بررسی دو باند نشان دادند و بقیه آن‌ها یک باند نشان دادند. همچنین یک ژنوتیپ هیچ‌گونه باندی با استفاده از هر دو جفت آغازگر نشان نداد. نتایج این بررسی نشان داد که PCR می‌تواند یک روش سریع و مؤثر برای تعیین ژنوتیپ‌های خودناسازگاری در آلو می‌باشد.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

مرضیه اتحادپور

نویسنده مسئول

محمدرضا فتاحی مقدم

نویسنده مسئول

ذبیح اله زمانی

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده