امروز یکشنبه 28 بهمن 1397

بررسی چند شکلی اگزون 9 و11 ژن گیرنده لپتین در مرغ بومی مازندران با روش PCR-RFLP

89C168

ژنتیک جانوری

پژوهشی کامل

Fa

 

 

لپتین هورمون پلی پپتیدی است که به عنوان ماده مترشحه اصلی بافت چربی شناخته می‌شود. این هورمون در تنظیم مصرف غذا، متابولیسم انرژی و تولیدمثل نقش دارد. هدف این تحقیق بررسی تنوع ژنتیکی ژن گیرنده لپتین در جمعیت مرغ بومی مازندران به کمک روش PCR-RFLP است. در این پژوهش نمونه‌های خون از 100 مرغ بومی واقع در ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی ساری اخذ شد. استخراج DNA به کمک روش نمکی بهینه یافته (Salting out) انجام و با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) تکثیر شد. محصولات PCR با استفاده از ژل آگارز یک درصد الکتروفورز شدند. جهت تکثیر قطعه 374 جفت بازی از اگزون شماره 9 و11 گیرنده ژن لپتین مورد استفاده قرار گرفت. قطعه تکثیر شده به وسیله آنزیم برشی HaeIII جهت تشخیص ژنوتیپ‌های ژن گیرنده لپتین مورد هضم آنزیمی قرار گرفت. با مشاهده نتایج الگوی باندی از هضم با HaeIIIمشخص شد که جهش مسئول ژن گیرنده لپتین در مرغ بومی مازندران وجود ندارد و به صورت مونومورف می‌باشد.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

شهاب الدین قره ویسی

نویسنده مسئول

مهرداد ایرانی

نویسنده مسئول

روح اله عبداله پور

نویسنده مسئول

حسین علی عباسی

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده