امروز یکشنبه 28 بهمن 1397

بیان ژن LEA در ژنوتیپ‌های لوبیا (L. Phaseolus vulgaris) تحت تنش کمبود آب در مراحل رشد رویشی و زایشی

90B114

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

لوبیا (L. Phaseolus vulgaris) گیاهی است که به تنش خشکی به ویژه در مرحله زایشی حساس می‌باشد. اخیرا یکسری ژن‌های پاسخ به تنش خشکی که میزان رونویسی آن‌ها در طی تنش افزایش یا کاهش می‌یابد شناسایی شده‌اند. از جمله ژن‌های درگیر در پاسخ به تنش خشکی که در لوبیا شناسایی شده‌اند می‌توان به ژن LEA (Late Embryogenesis Abundant) اشاره کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی بیان ژن‌ LEA در 11 ژنوتیپ لوبیا تحت شرایط تنش کمبود آب در دو مرحله رشد رویشی و زایشی در دانشگاه شهرکرد انجام شد. تنش در مرحله رویشی با ظهور سومین برگ سه برگچه‌ای و در مرحله زایشی در جوانه‌های گل در حال گذر از میوز اعمال شد. در مرحله رویشی از برگ‌های گیاهان تحت تنش و کنترل و در مرحله زایشی از جوانه‌های گل گیاهان تحت تنش و کنترل نمونه برداری گردید. نتایج نشان داد که بیان ژن LEA در پاسخ به تنش کمبود آب در هر دو مرحله رشد رویشی و زایشی افزایش می‌یابد. همچنین افزایش بیان این ژن در برگ‌ها و جوانه‌های گل متفاوت بود بطوری که بر اثر تنش در برگ‌های رقم Goynok98 به ترتیب افزایشی معادل 75 و 95 برابر نسبت به کنترل خود و لاین حساس G-14088 مشاهده شد ولی در جوانه‌های گل لاینKS-21191 مقدار افزایش بیان ژن به ترتیب معادل 366 و 250 برابر نسبت به کنترل خود و لاین حساس G-14088 بود. الگوی بیان ژن LEA در ارقام Kara و Daneshkadeh و همچنین لاین‌های KS-21191 و KS-21189 مشابه بود. با توجه به الگوها و میزان بیان این ژن احتمالا لاین KS-21191 نسبت به سایر ژنوتیپ‌های بررسی شده دارای مقاومت بیشتری در برابر تنش کمبود آب است.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

نرگس قره قانی پور

نویسنده مسئول

محمود خدام باشی

نویسنده مسئول

بهروز شیران

نویسنده مسئول

علیرضا مولایی

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده