امروز جمعه 6 اردیبهشت 1398

: DNA، فراتر از مارپیچ دو رشته ای

a7

Fa

 

 

از سال 1953 که جیمز واتسون و فرانسیس کریک ساختار مارپیچ دو رشته ای را برای DNA پیشنهاد کردند، تصویر دو رشت درهم تنیده که به شکل یک نردبان مارپیچ خود نمایی می کند نمادی برای DNA گردید. ساختار مارپیچ دو تایی که علامتی از پایداری و نظم در DNA است؛ آن چنان در ذهن ها جای گرفته است که تصور هر شکل دیگری از DNA را غیر ممکن می سازد.
اما امروزه تعداد روز افزونی از دانشمندان اعتقاد دارند که ساختار DNA تنها به ماریپچ دو رشته ای محدود نمی شود. به نظر می رسد که DNA می تواند بسیاری از اشکال را به خود بگیرد و حتی ماریچی سه رشته ای را نیز تشکیل دهد

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

محمدرضا قرائتی

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده