امروز جمعه 6 اردیبهشت 1398

بررسی تنوع سیتوژنتیکی توده هایی از آجیلوپس ایرانی

d5

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

گیاه Aegilops tauschii گونه ای علفی، اکثرا دیپلوئید (2x=2n=14DD) و خودگرده افشان است که منبع ژنوم D در گندم نان می باشد. در این تحقیق کاریوتیپ جمعیت های آجیلوپس جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران شامل 7 جمعیت از گونه A. tauschii و 3 جمعیت از گونه A. strangulata مورد بررسی قرار گرفت. از هر جمعیت تعدادی بذر در ظروف پتری بر روی کاغذ صافی به منظور تهیه نوک ریشه ها کشت شد. ریشه های دارای طول 1.5 تا 2 سانتیمتر انتخاب و از نوک ریشه ها، اسلاید تهیه گردید. پس از تهیه عکس و تعیین ابتدا و انتهای کروموزوم و محل سانترومر آنها توسط نرم افزار مربوطه، یکسری ویژگی های کروموزومی شامل طول بازوی کوتاه و بلند، طول کل کروموزوم، طول نسبی کروموزوم و نسبت بازوها محاسبه شد. در این بررسی مشخص گردید که A. tauschii و A. strangulata دیپلوئید هستند و تعداد کروموزوم پایه در آنها برابر 7 می باشد. فرمول کاریوتیپی در جمعیت ها نیز متاسنتریک و ساب متاسنتریک بود. بر اساس شاخص عدم تقارن درون کروموزومی و %TF، توده 840 از گونه A. strangulate کروموزوم های نامتقارن تری داشت. توده شماره 641 از گونه A. tauschii نیز متقارن ترین کروموزوم ها را داشت و بقیه جمعیت ها در مرتبه متوسطی با توجه به نامتقارن بودن کروموزوم ها قرار داشتند. پس از انجام تجزیه خوشه ای بر اساس داده های حاصل از صفات مورفولوژیکی و مقایسه این گروه ها با منشا توده ها، هیچ نوع رابطه ای بین این گروهبندی با نواحی جغرافیایی توده ها مشاهده نشد و از لحاظ کروموزومی، دو زیرگونه strangulate و tauschii با هم تفاوتی نداشتند زیرا در تجزیه خوشه ای نیز در کلاسترهای جداگانه قرار نگرفتند

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

محمود سلوکی

نویسنده مسئول

عباسعلی امام جمعه

نویسنده مسئول

نسرین طاهری

نویسنده مسئول

زهرا طاهرنژاد

نویسنده مسئول

محمود صاحبی

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده