امروز جمعه 31 فروردین 1397

نقش اثرات ایمپرینتینگ در برآورد واریانس اثرات با منبع والدی برای صفات رشد در گوسفند زندی

Role of imprinting effects on estimation of variance due to parent of origin effects for growth traits in Zandi sheep

mgj-16-c-00248

ژنتیک جانوری

پژوهشی کامل

Fa

 

 

در این تحقیق واریانس با منبع والدی برای صفات رشد در گوسفند زندی با استفاده از ماتریس روابط گامتی برآورد شد. داده‌های مورد استفاده در این تحقیق از 9562 راس گوسفند طی سال‌های 1370 تا 1390 از ایستگاه تحقیقاتی گوسفند زندی (ایستگاه خجیر) که تحت نظارت مرکز اصلاح نژاد دام کشور می‌باشد، جمع‌آوری شد. صفات مورد مطالعه شامل وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن شش ماهگی، وزن 9 ماهگی و وزن یک سالگی بود. اجزای (کو)واریانس صفات توسط نرم‌افزار WOMBAT و روش الگوریتم میانگین اطلاعات بیش‌ترین درست‌نمایی محدود شده برآورد شد. به منظور برآورد میزان واریانس ایمپرینتینگ از یک روش دو مرحله‌ای استفاده شد. در مرحله اول مدل بهینه با استفاده از معیار AIC انتخاب و در مرحله دوم اثرات ایمپرینتینگ پدری و مادری به مدل انتخابی اضافه و میزان واریانس با منبع والدی برآورد شد. در تمام صفات مورد مطالعه افزودن اثرات ایمپرینتینگ موجب بهبود برازش مدل شد. دامنه برآورد واریانس با منشا والدی برای صفات مختلف از شش تا هشت درصد واریانس کل برای ایمپرینت پدری به‌ترتیب برای صفات وزن شیرگیری و وزن 9 ماهگی، و از هفت تا 15 درصد واریانس کل برای ایمپرینتینگ مادری به‌ترتیب برای وزن یک سالگی و وزن تولد برآورد شد. افزودن اثرات ایمپرینتینگ به مدل باعث کاهش برآورد واریانس‌های ژنتیکی مادری و ژنتیکی افزایشی شد. در این تحقیق نشان داده شد که افزودن اثرات ایمپرینتینگ می‌تواند در بهبود برآورد مدل برای صفات رشد در گوسفند مؤثر باشد.

In this study parent of origin effects for growth traits in Zandi sheep was estimated using gametic relationship matrix. Data was collected from the Khojir Breeding Station of Zandi sheep, using 9562 sheep between 1991 and 2011. The traits such as birth, weaning, 6-month, 9-month and yearling weights were studied. (Co) variance components were estimated by WOMBAT software through Average Information REML algorithm (AI-REML). To estimate imprinting variances, a two steps method was used. In the first step, the best model was selected according to the lowest AIC, then in the second step paternal and/or maternal imprinting effects were added to the selected models. In all traits, adding imprinting effects in the models had beneficial effects on our estimates. Paternal imprinting effects ranged from 6-8 presents for weaning and 9-month weights, respectively of total phenotypic variance. Maternal imprinting effects ranged from 7-15 presents for yearling and birth weights, respectively. Adding imprinting effects in models reduced the heritability and maternal genetic. Adding parent of origin (imprinting) effect in models could have beneficial effects for analyses of body weight traits in sheep.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

محمود امیری رودبار
m Amiri Roudbar

نویسنده مسئول

محمدرضا محمد‌آبادی
mr Mohammadabadi

mmohammadabadi[AT]yahoo.ca نویسنده مسئول

رستم عبداللهی آرپناهی
r Abdollahi-Arpanahi

نویسنده مسئول

احمد آیت اللهی مهرجردی
a Ayatollahi Mehrgardi

نویسنده مسئول

امیر طاهری یگانه
a Taheri Yeganeh

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده