امروز جمعه 31 فروردین 1397

بیان دگرساخت ژن لینالول سنتاز در مخمر ساکارومایسس سرویزیه با استفاده از تکنیک ترمیم شکاف

Heterologous expression of linalool synthase in Saccharomyces cerevisiae using gap repair technique

MGJ-16-B-00386

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

مونوترپنوئید‌ها یک گروه متنوع از متابولیت‌های ثانویه هستند که بیش‌تر در بافت‌های گیاهی یافت می‌شوند. از این ترکیبات به‌طور گسترده‌ای در صنایع غذایی و آرایشی استفاده می‌شود. ساکارومایسس سرویزیه به‌طور طبیعی حاوی پیش ساز مورد نیاز سنتز ترپنوئید‌ها است و بنابراین می‌تواند به‌عنوان کارخانه سلولی برای تولید دگرساخت این ترکیبات به کار رود. در سال‌های اخیر تعداد زیادی از ژن‌های رمزگذار مونوترپن سنتاز‌های گیاهی (MTS) شناسایی شده‌اند. در این مطالعه برای تولید لینالول در مخمر ساکارومایسس سرویزیه، توالی ژن رمزگذار لینالول سنتاز از گیاه اسطوخودوس با استفاده از تکنیک ترمیم شکاف، در پلاسمید pESC-URA تحت کنترل پیش‌بر GAL1 همسانه‌سازی شد. سویه مخمری حاصل YLIS نامیده شد. تولید لینالول در این سویه با استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC) تایید شد. میزان سنتز لینالول در سویه YLIS با استفاده از منحنی لینالول استاندارد 32 میکروگرم در لیتر تخمین زده شد.

Monoterpenoids are a diverse group of secondary metabolites usually found in plant tissue. These compounds are widely used as aromatic additives in cosmetics and food industry. Saccharomyces cerevisiae naturally contains the necessary precursors for the synthesis of terpenoids and therefore can be used as a cell factory for heterologous production of these compounds. In recent years, many genes that encode plant monoterpene synthases (MTS), have been characterized. In this study, in order to produce linalool in yeast Saccharomyces cerevisiae, the sequence of gene encoding linalool synthase from lavender was cloned in the pESC-URA under the control of GAL1 promoter, by using gap repair technique. The resultant yeast strain was named YLIS. The production of linalool in this strain was confirmed by gas choromatography (GC). Using standard curve, the concentration of linalool in YLIS strain was estimated 32 μg/L.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

پگاه امیری
p Amiri

نویسنده مسئول

آذر شاه پیری
a Shahpiri

a.shahpiri[AT]cc.iut.ac.ir نویسنده مسئول

محمدعلی اسداللهی
ma Asadollahi

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده