امروز جمعه 31 فروردین 1397

بررسی بیان ژن‌های آپوپتوتیک Bcl-2 و Bax در هیپوکامپ مغز موش‌های صحرایی به دنبال تزریق داخل صفاقی کادمیوم

Effects of intraperitoneal administration of cadmium on apoptotic bcl-2 and Bax genes expression in rat hippocampal cells

mgj-16-c-00247

ژنتیک جانوری

پژوهشی کامل

Fa

 

 

کادمیوم یکی از عناصر سمی در محیط است و اثرات زیانباری بر روی اندام‌های مختلف بدن از جمله دستگاه عصبی دارد. مسمومیت با کادمیوم باعث تجمع آن در هیپوکامپ و دنوروژنراسیون نورون‌های آن می‌شود. هیپوکامپ جزیی از سیستم لیمبیک است و در سازماندهی اطلاعات نقش داشته و با احساسات و خاطرات در ارتباط است. عنصر کلیدی آپوپتوز که در مغز بیان و تنظیم می-شود، ژن‌های خانواده Bcl-2می‌باشند. لذا در این مطالعه اثرات تزریق داخل صفاقی کادمیوم بر بیان ژن‌های آپوپتوتیک Bcl-2 وBax در هیپوکامپ مغز موش‌های صحرایی بررسی شد. تعداد 28 سرموش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی200 تا 250 گرم انتخاب و به‌صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. گروه کنترل (اول) نرمال سالین و سه گروه تیمار کادمیوم را در دوزهای 1، 2 و 4 میلی‌گرم بر کیلوگرم به مدت 15 روز دریافت کردند. شانزدهمین روز بعد از اولین تزریق، موش-های صحرایی بیهوش، بافت هیپوکامپ خارج و بیان ژن‌های Bcl-2 و Bax به‌روش Real-Time PCR مورد بررسی قرار گرفت. بیان mRNA ژن Bcl-2 در دوزهای 1، 2 و 4 میلی‌گرم بر کیلوگرم کادمیوم نسبت به گروه کنترل به‌صورت معنی‌دار کاهش نشان داد (p<0.001). بیان mRNA ژن Bax در دوزهای یک میلی‌گرم بر کیلوگرم (p<0.05 )، 2 و 4 میلی‌گرم برکیلوگرم کادمیوم (p<0.01) نسبت به گروه کنترل به‌صورت معنی‌دار افزایش نشان داد. یافته‌های این مطالعه نشان می-دهد کادمیوم باعث القا آپوپتوز از طریق افزایش بیان ژن Bax و کاهش بیان ژن Bcl-2 در سلول-های هیپوکامپ موش صحرایی می‌شود.

Cadmium is one of the most toxic elements in our environment and it has detrimental effects on various organs of body including nervous system. Cadmium poisoning causes neuronal degeneration and accumulation this substance in the hippocampus. The hippocampus is part of the limbic system that involved the organization of information, memories and emotions. A key element of apoptosis is Bcl2 family that regulates the expression of genes in the brain. In this study, the effects of intraperitoneal administration of cadmium on apoptotic Bcl-2 and Bax genes expression in rat the hippocampus cell were investigated.
28 male Wistar rats weighing 200 to 250 g were randomly divided into 4 groups. Control group and 3 groups of treatment received intraperitoneal injections of saline and cadmium at doses of 1, 2 and 4 mg /kg for 15 days. The sixteenth day after the first injection, the hippocampus region was dissected and removed and then the expression of Bcl-2 and Bax genes was evaluated using Real-Time PCR.
The expression of mRNA Bcl2 gene was decreased at dose of 1, 2 and 4 mg/kg (p<0.001) comparing to the control. But expression of mRNA Bax gene was increased at dose of 1 mg/kg (p<0.05), 2 and 4 mg/kg (p<0.001) .

This findings showed that cadmium induces apoptosis by increasing of Bax gene expression and decreasing of Bcl-2 gene expression in rat hippocampus cells.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

سمانه مهدوی لفمجانی
s Mahdavi Lafmejani

نویسنده مسئول

پروین خدارحمی
p Khodarahmi

khodarahmiparvin[AT]yahoo.com نویسنده مسئول

نسیم حیاتی رودباری
n Hayati Rodbari

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده