امروز جمعه 31 فروردین 1397

شناسایی عناصر تنظیمی رونویسی جدید درگیر در کاهش سرعت رشد پستانداران

Identification of novel regulatory elements involved in growth rate reduction in mammals

MGJ-15-C-00238

ژنتیک جانوری

پژوهشی کامل

Fa

 

 

رشد سریع در پستانداران به‌‌طور چشمگیری در دوران جنینی و اوایل تولد رخ می‌دهد اما با افزایش سن، نرخ رشد کاهش یافته یا تقریباً متوقف می‌شود. با این ‌وجود سازوکار بیولوژیکی این کاهش سرعت رشد به‌‌طور کامل شناخته ‌نشده‌است. این مطالعه به‌‌منظور درک بهتر شبکه تنظیمی درگیر در سرعت رشد پستانداران انجام شد. بدین منظور در ابتدا با استفاده از تجزیه ‌و تحلیل داده‌های ریزآرایه، فهرستی از ژن‌هایی با بیان متفاوت در اندام‌هایی که الگوی زمانی مشابه برای کاهش رشد پس از تولد دارند در سه گونه موش، موش صحرایی و گاو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بخش منجر به شناسایی 21 ژن مشترک شد که در هر سه گونه با افزایش سن، بیان آن‌ها کاهش یافت. در مطالعات مختلف نقش اغلب این ژن‌ها در تنظیم رشد و پیشرفت چرخه سلولی به اثبات رسیده است. با تجزیه ‌و تحلیل پروموتر این ژن‌ها، 18 فاکتور رونویسی مشترک شناسایی شد که اغلب آن‌ها در تنظیم رشد و پیشرفت چرخه سلولی نقش دارند. هم‌چنین با هدف ترسیم شبکه‌ی ژنی مرتبط با فاکتورهای رونویسی شناسایی ‌شده از بانک اطلاعاتی STRING استفاده شد. نتایج این مطالعه منجر به شناسایی چهار فاکتور رونویسی جدید شد که می‌توانند به‌عنوان کاندیدای جدید در تنظیم سرعت رشد پستانداران مورد بررسی قرار گرفته و زمینه جدیدی را برای درک سازوکار تنظیمی مسئول کاهش سرعت رشد در پستانداران ایجاد نمایند.

In mammals, rapid growth begins, to a large extent, in prenatal and early postnatal life, slows down with age, and eventually comes to an end. However, the biological mechanism for this growth deceleration is barely known. The present study was carried out to gain new insights into mechanisms involved in this growth deceleration in mammals. To that end, a series of microarray data on three species of mice, rats, and cows, along with the expression of the genes listed in organs similar to the pattern of postnatal growth deceleration were analyzed. A total number of 21 overexpressed genes with the same expression pattern (decreased with increasing age) in all of the species were identified. The role that most of these genes play in the regulation of cell cycle progression has been reported in past research. In this study, the promoter analysis of these genes identified 18 TFBSs, most of which were proved related to the regulation of cell cycle progression. Moreover, STRING database was used to construct a regulatory network of identified transcription factors. The results of this study led to the identification of four new TFBSs, which can serve as a new candidate in the growth rate regulation in mammals. This can open new horizons in understanding the mechanism responsible for reduced growth rate in mammals.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

مریم بذرافشان
m Bazrafshan

نویسنده مسئول

محمدرضا بختیاری‌زاده
mr Bakhtiarizadeh

mrbakhtiari[AT]ut.ac.ir نویسنده مسئول

فاطمه مهدوی
f Mahdavi

نویسنده مسئول

عبدالرضا صالحی
ar Salehi

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده