امروز جمعه 31 فروردین 1397

بررسی ویژگی‌های کاریولوژیکی در چند جمعیت از گونه Papaver fugax مناطق مختلف شمال‌غرب ایران

Investigation of karyological characteristics in several popualations of Papaver fugax

MGJ-16-B-00389

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

خانواده خشخاش از لحاظ ویژگی‌های دارویی و همچنین ارزش‌های غذایی اهمیت زیادی دارد و در طب سنتی و مدرن از آن استفاده‌های بسیاری می‌شود. از ویژگی‌های اصلی جنس Papaver سنتز آلکالوئیدهای مختلف با ترکیبات بسیار پیچیده است. گونه Papaver fugax به‌صورت خودرو در رویشگاه‌های شمال‌غرب کشور وجود دارد. از آنجایی‌که اطلاعات کمی درباره وضعیت سیتوژنتیکی این جمعیت‌ها موجود است، این تحقیق به‌منظور مطالعه ویژگی‌های کاریولوژیکی شش توده خشخاش با استفاده از رنگ‌آمیزی مریستم انتهایی ریشه با استو-فریک-هماتوکسیلین انجام شد. از مریستم نوک ریشه پس از پیش تیمار، تثبیت، هیدرولیز و رنگ‌آمیزی، انتخاب صفحه گسترش متافازی مناسب صورت گرفت و از نمونه‌ها با فتومیکروسکوپ عکس‌برداری شد. ویژگی‌های کروموزومی شامل تعداد و طول کروموزوم، طول بازوی بلند و کوتاه، طول کل مجموعه کروموزومی، شاخص نسبت بازو و طول نسبی کروموزوم‌ها بر اساس میانگین شش سلول متافازی مختلف اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که هر شش توده دیپلوئید (14=x2=n2) بوده و کاریوتیپ آن‌ها از شش جفت کروموزوم ساب‌متاسانتریک و یک جفت کروموزوم متاسانتریک تشکیل شده‌است که بر انتهای بازوی کوتاه کروموزوم شماره یک دارای ماهواره هستند. بر اساس جدول تقارن کاریوتیپی استیبنز کاریوتیپ شش توده مورد مطالعه در گروه A3 قرار گرفتند که نشانگر متقارن بودن کاریوتیپ این جمعیت‌ها است.

The Papaveraceae family polarizes the special attention for its pharmaceutical, ornamental and alimentary valences. The main trait of the family is its capacity to synthesize various and very complex alkaloids. Wild Papaver fugax species are found in the Northwest of Iran. Since there is little information about cytogenetic status of populations, this research is to study the karyological properties of the root apical meristem for six population with staining aceto-iron-hematoxylin was performed. Karyotype and morphology of mitotic chromosomes in six populations of medicinal plant Papaver fugax collected from various geographical locations of northwest of Iran were studied. Chromosome characteristics were measured from 6 complete metaphase cells using Micromeasure software. Results showed that P. fugax is a diploid species with 2n=2x=14 chromosomes. The karyotype consisted of six pairs of submetacentric and one pairs of metacentric chromosomes. Chromosome 1 had a secondary constriction and satellite at the end of its short arm. Karyological characteristics of all materials studied were similar to each other; however, there were some variations on chromosome arm ratios and relative lengths among different populations. All of the populations placed on 3A class of Stebbin’s asymmetry categories.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

زهرا تقی‌پور
z taghipour

ztaghipour22[AT]yahoo.com نویسنده مسئول

رسول اصغری زکریا
r asghari zakariya

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده