امروز جمعه 31 فروردین 1397

بررسی واژگونی اینترون 22 و مارکر HindIII در اینترون 19 ژن فاکتور VIII انعقادی در بیماران هموفیل A

The study of intron 22 inversion and HindIII marker in inron 19 of FVIII gene in severe hemophilia A

MGJ-16-A-00146

ژنتیک انسانی

پژوهشی کوتاه

Fa

 

 

هموفیلی A یک بیماری وابسته به X مغلوب است که به‌دلیل نقص در فاکتور انعقادی VIII ایجاد می‌شود. واژگونی اینترون 22 توسط روش‌های سادرن بلات و Long Distance-PCR و اخیراً توسط Inverse Shifting-PCR شناسایی شده‌است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی روش جدید IS-PCR به‌منظور شناسایی جهش شایع Inversion-22 و بررسی میزان همراهی پلی‌مورفیسم C/T در اینترون 19 در بیماران هموفیل شدید و افراد کنترل برای شناخت هاپلوتایپ‌ها می‌باشد. به این منظور 40 مرد هموفیل شدید غیر خویشاوند و 40 فرد سالم برای این آزمایش انتخاب شدند. نتایج آزمایش IS-PCR نشان داد که 17 نفر از 40 بیمار هموفیل شدید (42/0 درصد) دارای واژگونی در اینترون 22 هستند. نتایج به دست آمده از همراهی پلی‌مورفیسم C/T نشان داد که هیچ‌گونه همراهی برای پلی‌مورفیسم C/T بین جمعیت بیمار و کنترل وجود ندارد. اینکه این نتایج می‌تواند به‌عنوان روش‌های تشخیصی استفاده شود یا نه، نیاز به بررسی بیش‌تر و توالی‌یابی قطعه تکثیر شده موتانت، تنظیم شرایط PCR و یا طراحی آغازگر‌های جدید دارد. IS-PCR روشی قدرتمند و کم هزینه است که مدت زمان آزمایش را کاهش می‌دهد و می‌تواند جایگزین خوبی برای روش‌های قبلی باشد.

Hemophilia A is an X-linked, recessive disorder caused by deficiency of functional plasma clotting factor VIII (FVIII). Inversion of intron 22 is recognized by methods like Long Distance-PCR southern blot and recently by Inverse Shifting-PCR. The aim of this research is to evaluate the efficiency of a new method, IS-PCR, in order to recognize the common Inversion-22 mutation, and to evaluate the association of C/T polymorphism in intron 19 among sever hemophilia A patients and control people which were studied to identify the haplotypes. For this purpose, 40 unrelated sevre hemophilia male patients and 40 healthy male controls were selected. IS-PCR results showed that 17 of 40 severe hemophilia cases (0.42) had inversion of intron 22. The results from the association of the polymorphism C/T showed that there is no association for polymorphism C/T between patient and control subjects.Whether these results can be used as a diagnostic method or not, requires further investigations on the amplified mutant fragment sequencing, PCR adjustment or designing new primers. Since IS-PCR method of inversion assessing is powerful and not time-consuming method could be used as an alternative to old methods.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

سید رضا کاظمی‌نژاد
sr Kazemi Nezhad

kazemi_reza[AT]scu.ac.ir نویسنده مسئول

هانیه نجفی
h Najafy

نویسنده مسئول

تینا شفاف
t Shaffaf

نویسنده مسئول

رضا علی بخشی
r Alibakhshi

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده