امروز جمعه 31 فروردین 1397

روش Multiplex PCR برای شناسایی سریع و حساس سودوموناس‌آئروژینوزا

Multiplex PCR assay for rapid and sensitive identification of Pseudomonas aeruginosa subtypes

MGJ-16-D-00164

ژنتیک ریزسازواره

پژوهشی کوتاه

Fa

 

 

سودوموناس آئروژینوزا (Pseudomonas aeruginosa) از مهم‌ترین عوامل مرگ و میر ناشی از عفونت‌های بیمارستانی می‌باشد. با توجه به تنوع ژنتیکی بالای باکتری سودوموناس آئروژینوزا روش‌های واکنش زنجیره‌ای پلیمراز متکی بر استفاده از یک ژن روش قابل اعتمادی در شناسایی این باکتری نمی‌باشد. هدف ازاین مطالعه بررسی کارآیی Multiplex-PCR در شناسایی سودوموناس آئروژینوزا است. بهینه‌سازی Multiplex PCR و بررسی اختصاصیت و حساسیت آن با استفاده از سه ژن اختصاصی سودوموناس ‌آئروژینوزا (oprL، oprI و rDNA 16s) صورت پذیرفت. محصولات 256،172 و 956 جفت‌بازی توسط آغازگرها تکثیر شد. این روش دارای حساسیتی در حد 80 نسخه از ژنوم هدف بوده و با DNA میکروارگانیسم‌های دیگر، امپلیکون ناخواسته‌ای مشاهده نشد. نتایج حاصله از این مطالعه مشخص می‌کند که این روش مولکولی در مقایسه با روش‌های RCR که در آن‌ها از یک ژن در تشخیص آلودگی سودوموناس‌آئروژینوزا استفاده می‌شود از حساسیت و اختصاصیت بالایی برخوردار می‌باشد. در مقایسه با آزمون بیوشیمیایی، روشMultiplexPCR سریع‌تر بوده و هم‌چنین به‌دلیل استفاده از سه ژن یک روش قابل اعتماد را برای شناسایی سودوموناس آئروژینوزا فراهم می‌کند.

Pseudomonas aeruginosa is one of the most important reasons of morbidity and mortality due to infections in hospitals. The biochemical methods to detect Pseudomonas aeruginosa are time consuming, therefore, the objective of this study was to evaluate the ability of Multiplex-PCR method in the detection of Pseudomonas aeruginosa. Multiplex PCR optimizing and evaluation of its specificity and sensitivity was performed using three specific genes of Pseudomonas aeruginosa (oprL, oprI, and 16s rDNA). PCR products 256,172 and 956 bp were amplified by primers. To make sure the amplified fragment are specific products of related genes , negative control with no DNA samples were included which didn’t show any amplification. This method has a sensitivity of 80 copies of target DNA and using the DNA samples of other organisms, undesired applicant was not observed. Multiplex PCR is a faster method than biochemical tests and also due to the use of three genes provides a reliable method to identify Pseudomonas aeruginosa.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

زهرا موسیوند
z Mosivand

نویسنده مسئول

حسین کمال الدینی
h Kamaladini

hu_kamaladiny[AT]yahoo.com.au نویسنده مسئول

فاطمه حدادی
f Haddadi

نویسنده مسئول

محمدیوسف علیخانی
my Alikhani

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده