امروز دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

ارزیابی لاین های موتان کلزا(Brassica napus. L ) و مقایسه آنها با والدین به منظور گزینش لاین های برتر

Evaluation of canola mutant lines (Brassica napus. L) comparing to their parents in order to select superior lines

MGJ-16-B-00422

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

در این تحقیق به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی القا شده و انتخاب لاین‌هایی با صفات زراعی مطلوب، ۱۶ لاین موتانت کلزا حاصل از پرتوتابی سه رقم کلزا با نام‌های طلایه، زرفام و اکسپرس با دزهای ۸۰۰،۹۰۰ و ۱۲۰۰ گری پرتو گاما بعد از طی هفت نسل خویش‌آمیزی و رسیدن به خلوص ژنتیکی همراه با سه شاهد طلایه، زرفام و اکسپرس در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج مورد بررسی قرار گرفتند. صفات مورد ارزیابی شامل ارتفاع بوته، تعداد خورجین در شاخه‌های اصلی، فرعی و کل بوته، تعداد شاخه فرعی، طول شاخه اصلی، تعداد دانه در خورجین اصلی و فرعی، ارتفاع اولین خورجین از زمین، قطر ساقه، طول خورجین اصلی و فرعی، تعداد روز تا شروع گل‌دهی، پایان گل‌دهی و تعداد روز تا رسیدگی کامل، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن دانه و عملکرد روغن بود. نتایج تجزیه واریانس صفات حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار بین والدین و لاین‌های موتانت بود. بیش‌ترین ضریب تغییرات مربوط به تعداد خورجین در شاخه‌های فرعی (23/19 درصد) در لاین‌های موتانت زرفام تعیین شد. هم‌چنین لاین موتانت Z-800-6 بیش‌ترین عملکرد دانه و روغن را نسبت به شاهد زرفام، لاین موتانت -800-6 T بیش‌ترین عملکرد دانه و روغن را نسبت به شاهد طلایه و موتانت E-900-1 بیش‌ترین عملکرد دانه و روغن را نسبت به شاهد اکسپرس دارا بودند. لاین موتانت Z-800-6 با 5277 کیلوگرم دانه در هکتار بیش‌ترین عملکرد دانه را تولید و به‌عنوان لاین برتر موتانت تعیین شد.

Mutation breeding in order to create mutations and diversity in crop genetics structure have been used in breeding for many years. In this study, to determine the induced genetic variation and select lines with desirable agronomic traits, 16 rapeseed mutant lines from three rapeseed cultivars Talayeh, Zarfam and Express obtained through gamma radiation with 800, 900 and 1200 gray dose rates followed by 7 selfing generation. These cultivars were compared in a randomized complete block design with three replications. Traits such as plant height, number of pod in main branch, secondary branches and the whole plant, number of branches, the length of main branch, number of seeds per major and minor pod, first pod height from the ground, stem diameter, length of main and secondary pods, days to flowering, end of flowering, days to maturity, grain weight, yield, oil content seeds and oil yield was evaluated. The highest variation coefficient of the number of pods per branch (19/23 percent) was in the Zarfam mutant lines. The mutant line, Z-800-6 had highest grain and oil yield compared to control Zarfam. The mutant line T-800-6 showed the largest grain and oil yield compared to control Talayeh and mutant E-900-1 had the highest grain and oil yield compared to control Express. Among all the lines and cultivars Z-800-6 with best kernel yield (5277kg ha-1) were considered as superior mutant lines.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

مهرزاد احمدی
m ahmadi

نویسنده مسئول

منصور امیدی
m omidi

momidi[AT]ut.ac.ir نویسنده مسئول

بهرام علیزاده
b alizade

نویسنده مسئول

علی اکبر شاه نجات بوشهری
aa boshehri

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده