امروز دوشنبه 25 تیر 1397

مطالعه پروتئوم آپوپلاستی لیموترش با استفاده از الکتروفورز دوبعدی در پاسخ به بیماری شانکر باکتریایی

Apoplastic proteome of citrus aurantifolia investigation by two dimensional electrophoresis in response to citrus canker

MGJ-16-B-00420

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

بیماری شانکر باکتریایی مرکبات یکی از بیماری‌های ویرانگر می‌باشد که اکثر واریته‌های تجاری مرکبات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در مطالعه حاضر تغییرات پروتئوم آپوپلاستی تحت تاثیر آلودگی پاتوژن برای تعیین پاسخ مولکولی گیاه لیمو ترش تحت بررسی دقیق قرار گرفت. به منظور بررسی پروتئوم خارج سلولی از تکنیک پروتئومیکس برای بررسی تغییرات پروتئین آپوپلاست در طی آلودگی استفاده شد. گیاه لیمو ترش با باکتری Xanthomonas citri subsp.citri آلوده شده سپس از گیاهان آلوده شده و سالم در زمان‌های 4،1 و7 روز پس از آلودگی در سه تکرار بیولوژیکی نمونه‌برداری شد. پروتئین‌ها با استفاده از ژل دو بعدی جدا شده و لکه‌های دارای میزان افتراقی به‌وسیله اسپکترومتری جرمی شناسایی شدند. در بررسی ژل‌های الکتروفورز دوبعدی تعداد 63 لکه پروتئین تغییرات معنی‌داری از نظر فراوانی در تیمارهای 1، 4 و 7 روز پس از آلودگی در مقایسه با گیاهان شاهد نشان دادند. از میان 63 لکه پروتئینی معنی‌دار 35 لکه پروتئینی به وسیله اسپکترومتری در پایگاه داده‌ای NCBInr شناسایی شدند. این پروتئین‌ها در سیستم دفاعی، فتوسنتز، متابولیسم و سایر فرایندهای سلولی دخالت دارند. به‌نظر می‌رسد پاتوژن با ایجاد تغییراتی در هموستازی میزبان به تکثیر و توسعه بیماری ادامه می‌دهد.

Citrus canker is a devastating disease that affects most commercial citrus varieties. In the present study changes of apoplastic proteome upon infection were put under scrutiny to define Citrus aurantifolia molecular response. In order to evaluate the changes of extracellular proteome, we employed proteomics to identify apoplastic proteins changed during infection. Citrus plants inoculated with X.citri subsp.citri and inoculated leaves and control leaves (mock inoculated) sampled at 1, 4, 7 days after inoculation in three biological replicates. Apoplastic proteins resolved by 2-DE and differentially expressed spots were identified by MS analysis. In two-dimensional electrophoresis analyses, 63 spots on the gels showed significant changes in abundance at 1,4 and 7 day after inoculation, as compared to non-inoculated plants. Of these 63 proteins, 35 were identified by mass spectrometry analysis using the NCBInr. These proteins were associated with the defense response, photosynthesis, metabolism, and other cellular processes in citrus aurantifolia. It seems that pathogen, by manipulation of host homoeostasis, proliferate and develop disease.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

عبدالرحمن رسول نیا
a Rasoulnia

نویسنده مسئول

سیدمهدی علوی
m Alavi

mealavi[AT]nigeb.ac.ir نویسنده مسئول

حسین عسکری
h Askari

نویسنده مسئول

ناصر فرخی
n Farrokhi

نویسنده مسئول

مسعود سلطانی نجف آبادی
m Soltani Najafabadi

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده