امروز دوشنبه 25 تیر 1397

تعیین گـروه‌های سازگاری رویـشـی در جمعیت قارچ Botrytis cinerae با استـفاده از جهش یافته‌های sul

Determination of Vegetative Compatibility Groups (VCGs) in Botrytis cinerea populations using Sulfate non utilizing mutant (sul)

MGJ-16-B-00410

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

در این تحقیق ساختار جمعیت قارچ (tel: Botrytinia fakelianae)Botrytis cinerea از طریق بررسی گروه‌های سازگاری رویشی (VCG) با استفاده از جهش یافته‌های sul که قادر به استفاده از یون سولفات نیستند مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور 26 جدایه قارچ B.cinerea از میزبان‌های صیفی و سبزی از گلخانه‌های منطقه ورامین جمع‌آوری شد. نمونه‌ها پس از شناسایی، به منظور خالص‌سازی تک اسپور شده و روی محیط کشت اختصاصی BSM کشت شدند. به‌منظور بررسی گروه‌های سازگاری رویشی (VCG) جدایه‌ها، روی محیط کشت پایه Vogel's حاوی سدیم سلنات (یک تا سه گرم در لیتر) رشد داده شدند. سلنات یک ترکیب سمی و آنالوگ سولفات بوده و قارچ‌ها قادر به استفاده از آن نیستند. جهش یافتگان مقاوم به سلنات در این محیط به صورت سکتورهایی با رشد سریع که از حاشیه کلنی خارج شده بودند مشاهده شدند. جهش‌یافتگان سپس به‌منظور تأیید به محیط کشت پایه (MM:Minimmal Media) منتقل و خصوصیات رشدی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. جهش‌یافتگان اکسوتروفی که دارای رشد تنک روی محیط کشت پایه و دارای رشد وحشی روی محیط کشت پایه همراه با ال- متیونین بودند به‌عنوان جهش‌یافتگان sul تعیین شدند. پس از اطمینان از بروز جهش بر اساس الگوی رشد اکسوتروف روی محیط کشت پایه، جهش‌یافتگان sul به‌منظور تعیین فنوتیپ به محیط حاوی پتاسیم کرومات منتقل شدند. جدایه‌هایی که قادر به رشد روی این محیط بودند مقاوم به پتاسیم کرومات و در غیر این‌صورت حساس به پتاسیم کرومات تعیین فنوتیپ شدند. در نهایت به‌منظور تعیین گروه‌های سازگاری رویشی جهش یافتگان حساس به پتاسیم کرومات از یک جدایه در مقابل جهش یافتگان مقاوم به پتاسیم کرومات از جدایه دیگر قرار داده شد. محل تماس دو جدایه از نظر رشد پروتروفیک (نشان دهنده سازگاری) و یا وجود شکاف (نشان دهنده ناسازگاری) بعد از یک‌ماه مورد بررسی قرار گرفت. جدایه‌هایی که در محل تماس رشد پروتروفیک از خود نشان دادند، سازگار و در یک گروه سازگاری رویشی قرار داده شدند. در نهایت از مجموع 26 جدایه مورد بررسی تعداد 15 گروه سازگار رویشی تعیین شد، گروه‌های سازگاری رویشی با نوع میزبان و مناطق جمع‌آوری شده همبستگی نداشتند.

In this research population structure of Botrytis cinerea (tel: Botryotinia fuckeliana) determined by vegetative compatibility groups (VCGs) using sulfate non utilizing mutants (sul). For this purpose 26 isolates of B. cinerea were collected from different hosts in Varamin county greenhouses. All isolates identified and purified by single spore method and cultured on BSM medium. In order to determine the vegetative compatibility groups, all isolates were cultured on Vogel's basal medium amended with sodium seleanate (1-3 gr/lit). Selenate is a toxic substance for fungi and it is an analogue for sulfate in fungal metabolic pathway. Selenate-resistant mutants were isolated from all strains as spontaneous, fast- growing sectors arising from restricted colonies on medium amended with sodium selenate. Sectors were sulphate non-utilizing (sul) mutants if grew as thin expansive colonies with little or no aerial mycelium on MM (minimal media), but similarly to the wild-type on L-methionine- amended MM medium. MM amended with potassium chromate also used for partial phenotyping of sul mutants. Mutants that grew on MM amended with potassium chromate were chromate-resistant. Also mutants with inability for growing on this medium were indicated as chromat sensitive. In order to evaluation of vegetative compatibility groups (VCGs), chromate resistance and chromate sensitive mutants were paired in all possible combinations. All plates were monitored for formation of dense aerial mycelia (prototrophic growth pattern) at the contact zone of each two isolates up to 30 days. Isolates were assigned in the same vegetative compatibility group if represented prototrophic growth pattern along their contact zone. Among 26 isolates of B. cinerea, 15 VCGs were determined. No correlations were observed between VCGs with hosts and geographic origins of isolates.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

زهرا خلجی
Z khalaji

نویسنده مسئول

وحید زرین نیا
V zarinnia

Zarrinnia[AT]gmail.com نویسنده مسئول

رضا عزیزی نژاد
R azizinezhad

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده