امروز چهارشنبه 2 آبان 1397

ارزیابی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها در شناسایی مکان های مرتبط با صفات زراعی- مورفولوژیک در توده‌های آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.)

Evaluation of retrotransposon-based markers for identification of genetic loci associated with agro-morphological characteristics in confectionery sunflower (Helianthus annuus L.) accessions

MGJ-16-B-00397

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

با توجه به اینکه ارزش اقتصادی یک رقم به صفات مختلف آن بستگی دارد، چگونگی اعمال انتخاب برای چندین صفت به‌منظور حصول حداکثر ارزش اقتصادی همواره مورد نظر به‌نژادگران بوده است. از این رو، اطلاع دقیق از رفتار و ارتباط ژنتیکی این صفات به اصلاح توده‌ها کمک خواهد نمود. به‌منظور شناسایی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون مرتبط با صفات زراعی- مورفولوژیک در آفتابگردان آجیلی، مجموعه‌ای متشکل از 50 توده در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تکرار از لحاظ20 صفت مطابق دیسکریپتور IBPGR آفتابگردان مورد ارزیابی قرار گرفتند. در آزمایش مولکولی تنوع ژنتیکی 250 فرد (پنج فرد از هر توده) با 12 آغازگر رتروترنسپوزنی (هفت آغازگر IRAP و پنج آغازگر REMAP) مطالعه شد. با بررسی ساختار ژنتیکی ژرم پلاسم مورد مطالعه بر اساس مدل Bayesian سه زیرجمعیت در جمعیت نقشه‌یابی شناسایی شد. بر اساس مدل خطی مخلوط (MLM) در مجموع 37 مکان مرتبط با صفات زراعی-مورفولوژیک (P≤0.01) شناسایی شد. نشانگر U81-U82 با ژن‌های کنترل‌کننده صفات روز تا گلدهی (DF)، طول دمبرگ (PL)، قطر طبق (CD)، عملکرد (YIELD) و طول دانه (SL) و نشانگر U81-UBC827 با ژن‌های کنترل‌کننده صفات قطر ساقه (SD)، عملکرد (YIELD) و عرض دانه (SW) به‌طور مشترک پیوسته بود. شناسایی نشانگرهای مشترک برای برخی صفات بررسی شده در مطالعه حاضر می‌تواند ناشی از اثرات پلیوتروپی و یا پیوستگی نواحی ژنومی دخیل در کنترل این صفات باشد. شناسایی نشانگرهای مشترک اهمیت زیادی در به‌نژادی گیاهان دارد، زیرا گزینش هم‌زمان چند صفت را امکان‌پذیر می‌سازند.

Since the economic value of cultivars depends on different characteristics, thus procedure of selection for several traits to maximize the economic value has been always considered by plant breeders. Detailed information on genetic behavior and association between economic traits will help breeders to improve plant populations. In order to identify retrotransposon-based-molecular markers associated with agro-morphological traits in confectionery sunflower, a collection of 50 accessions were studied for 20 traits according to IBPGR sunflower descriptor in a completely randomized design with 10 replications. Genetic diversity of populations was assessed using 20 retrotransposon primers (7 IRAP markers and 5 REMAP primers). Genetic structure analysis of germplasm using Bayesian method revealed three sub-populations. Association analysis using mixed linear model (MLM) identified 37 loci significantly (P<0.01) associated with agro-morphological traits. U81-U82 marker was common for days to flowering (DF), petiole length (PL), capitulum or head diameter (CD), seed dry weight per capitulum or head (YIELD) and seed length (SL). U81-UBC827 was associated with stem diameter (SD), seed dry weight per capitulum or head (YIELD) and seed width (SW). Common markers identified for some of studied traits might be due to linkage or pleiotropic effects. These markers lead to increase the efficiency of marker-assisted selection in plant breeding programs via simultaneous selection for several traits.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

رقیه ضیایی فرد
R Ziaeifard

نویسنده مسئول

رضا درویش زاده
R Darvishzadeh

r.darvishzadeh[AT]urmia.ac.ir نویسنده مسئول

ایرج برنوسی
I Bernousi

نویسنده مسئول

بابک عبدالهی
B Abdollahi

نویسنده مسئول

خسرو مفاخری
Kh Mafakheri

نویسنده مسئول

زهرا آقاعلی
Z Aghaali

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده