امروز دوشنبه 25 تیر 1397

مطالعه اثرات باکتری محرک رشد و اسید سالیسیلیک در گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) تحت شرایط تنش خشکی

Study the effects of Plant Growth Promoting Bacteria and salicylic acid in green mint (Mentha spicata L.) under drought stress conditions

MGJ-16-B-00387

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

به‌منظور بررسی اثر باکتریamyloliquefaciens 1732 Bacillus و اسید سالیسیلیک بر صفات آنتی-اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی و هم‌چنین بیان ژن لیمونن هیدروکسیلاز در گیاه نعناع سبز تحت تنش خشکی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی شامل سه سطح تنش خشکی، 80 درصد ظرفیت زراعی (شاهد)، 60 و 40 درصد ظرفیت زراعی، به‌عنوان فاکتور A، کود زیستی (تلقیح و عدم تلقیح) فاکتورB و اسید سالیسیلیک (صفر و یک میلی‌مولار) به‌عنوان فاکتورC در سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که کاربرد باکتری و اسید سالیسیلیک سبب افزایش آنتی اکسیدان‌های غیر آنزیمی فنل و فلاونوئید شد. هم‌چنین میزان بیان ژن لیمونن هیدروکسیلاز به‌عنوان ژن دخیل در سنتز منوترپن‌ها در شرایط تنش تحت تیمار باکتری و اسید سالیسیلیک افزایش یافت. کاربرد تیمار باکتری و اسید سالیسیلیک اثر معنی‌داری بر آنزیم‌های آنتی اکسیدانی نداشت در حالی تنش خشکی سبب افزایش بسیار معنی‌داری بر فعالیت‌های آنتی اکسیدانی شد. نتایج این آزمایش حاکی از آن است که باکتری و اسید سالیسیلک با افزایش فنل کل و فلاونوئید و افزایش متابولیت‌های ثانویه به‌عنوان اولین سد دفاعی، اثرات مخرب تنش خشکی را کاهش داده است. در نتیجه گیاه تحمل بیشتری را از خود نشان داده و انرژی کمتری را صرف تولید آنزیم‌های آنتی اکسیدانی نموده است.

In order to study the effects of Bacillus amyloliquefaciens1732 and salicylic acid on defense enzymatic and non-enzymatic mechanisms and gene expression of limonene hydroxylase using Real time PCR in green mint under drought stress, a factorial experiment based on completely randomized design wih three replications was conducted There levels of drought stress including 80% field capacity as a control, 60 and 40% of field capacity and , factor B including biological fertilizer (inoculated and non-inoculated), and factor C as salicylic acid (zero as control and 1 milli molar). The results of experiment showed that Bacillus amyloliquefaciens1732 and salicylic acid increased the non-enzymatic antioxidant traits of phenol and flavonoid. Also expression of limonene hydroxylase gene as an involving gene in monoterpenes synthesis under stress and treatment of bacteria and salicylic acid was increased. Application of bacteria and salicylic acid treatment did not have significant effect on antioxidant enzymes whereas drought stress significantly increased the antioxidant activities. The results showed that Bacillus amyloliquefaciens1732 and salicylic acid through non-enzymatic traits of total phenols and flavonoid and enhancement of second metabolites as the first defense reduced the destructive impacts of drought stress. In conclusion the plant showed better resistance and used lower energy for production of antioxidant enzymes.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

کمال صالحی
K Salehi

kamalsalehi88[AT]gmail.com نویسنده مسئول

محمود سلوکی
M Solouki

نویسنده مسئول

محمود تنها
M Tanha

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده