امروز دوشنبه 25 تیر 1397

هتروزیس در گندم نان از دیدگاه پروتئومیکس

Proteome study of heterosis phenomenon in bread wheat

93B334

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

گندم نان از مهم‌ترین گیاهان زراعی به شمار می‌رود و ارقام هیبرید آن نقش مهمی را در عرضه غذای جهان ایفا می‌کنند. تفاوت معنی‌دار بعضی از صفات در هیبرید نسبت به والدین در نتیجه بروز پدیده هتروزیس می‌باشد. این پدیده توسط ژن‌ها کنترل می‌شود که شناسایی آن‌ها از دیدگاه ملکولی در پروژه‌های اصلاح گیاهان از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف ازانجام این تحقیق شناسایی پروتئین‌های دخیل در پدیده هتروزیس در گندم نان به کمک پروتئومیکس می‌باشد. بدین منظور، سه رقم زاگرس، N8118 و هیبرید حاصل از آن‌ها در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سه تکرار و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی مورد کشت قرار گرفتند. داده‌های آزمایشی وجود اختلاف معنی‌داری را در صفات طول ساقه و طول سنبله در هیبرید نسبت به والدین نشان داد. هم-چنین نتایج حاصل از تجزیه پروتئوم گیاهان نشان داد که بیان یک لکه پروتئینی در والد زاگرس نسبت به هیبرید و والد N8118 در موقعیت مکانی ژل (Shift position) تغییر کرده است. طیف سنجی جرمی مشخص کرد که این لکه مربوط به پروتئین cytochrome b6/f complex می‌باشد و نقش کلیدی در مسیر تولید NADPH و ATP در فرایند فتوسنتز دارد.

B
read wheat is one of the most important plant and hybrid varieties plays an important role with regard to the food supplement in the world. Some of the traits of wheat that show significant differences in hybrid more than parents should be responsible for the observed heterosis. This phenomenon is controlled by genes/proteins that identification of these genes in molecular approach is important issue for plant breeding projects. The purpose of this research is identification of heterosis related proteins in bread wheat via proteomics. Three varieties, zagros, N8118 and their hybrid were cultured in randomized complete block design in 3 replications. Morphological analysis with SPSS shows significant difference between hybrid and parents in stem length and spike length. Also the results of proteomics show that the expression of one protein spot has changed in type of position shift in zagros variety and this spot is related to cytochrome b6/f complex. This protein plays an important role in production of ATP and NADPH in photosynthesis pathway.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

کیانا کبیر
k k

نویسنده مسئول

احد یامچی
A Y

yam12001[AT]yahoo.com نویسنده مسئول

حسن سلطانلو
H Soltanloo

نویسنده مسئول

سیده ساناز رمضانپور
SS Ramezanpour

نویسنده مسئول

علی اصغر نصراله نژاد
AA Nasrollahnejad

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده