امروز دوشنبه 25 تیر 1397

ارزیابی چندشکلی ژن GDF9 و ارتباط آن با صفات اسپرم در قوچ سنجابی

Evaluation of GDF9 gene polymorphism and its relationship with sperm quality in Sanjabi ram

mgj-16-c-00255

ژنتیک جانوری

پژوهشی کوتاه

Fa

 

 

این مطالعه جهت شناسایی جهش موجود در ژن GDF9با استفاده از روش PCR-RFLPو ارتباط احتمالی آن با صفات کیفیت اسپرم و بیومتری بیضه، انجام گرفت. برای این منظور نمونه‌گیری از خون و اسپرم 96 رأس قوچ نژاد سنجابی به عمل آمد. پس از استخراجDNA ، تکثیر قطعه‌‌ 462 جفت‌بازی از اگزون یک ژن GDF9 با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی صورت گرفت و سپس هضم آنزیمی محصولات PCR با استفاده از آنزیم برشی HhaI انجام شد. نتایج حاصل از هضم، عدم وجود جهش از نوع G به Aرا در جمعیت مورد مطالعه تأیید کرد و تمامی نمونه‌ها در این جایگاه دارای ژنوتیپ وحشی (GG) بود. با توجه به تفاوت‌های مشهود در صفات کیفی اسپرم در قوچ های نمونه‌گیری شده و هم‌چنین بروز دوقلوزایی در میش‌های موجود در گله‌های گوسفند نژاد سنجابی، نتایج این تحقیق نشان داد که مطالعات دیگری در جهت شناسایی جهش در نواحی دیگر این ژن و ژن‌های دیگر باروری باید صورت گیرد تا نواحی ژنومی مسئول صفات کیفی اسپرم در قوچ‌ها و نیز دوقلوزایی میش‌های نژاد سنجابی به‌منظور بهبود باروری در این گله‌ها شناسایی شود.

This study was conducted in order to identity mutation in GDF9 gene and possible association with the sperm quality and testicular biometric traits using PCR-RFLP method. For this purpose, the blood and sperm samples were collected from 96 rams belonged to Sanjabi breed. After the extraction of DNA, amplification of 462bp fragment including GDF9 gene exon 1 region was performed using a pair of specific primers. Then, enzyme digestion of products was performed using Hhal restriction enzyme. The results of digestion process approved absence of G to A mutation in the studied population and all samples showed to be wild-type genotype (GG) in this position. In regard to significant differences in sperm quality traits in sampled rams and as well as the incidence of twining in Sanjabi breed ewes, the results of this study showed that other studies must be performed in order to identify mutations in other regions of this gene and other genes to know responsible genomic regions for the sperm quality in rams and also twining in Sanjabi breed ewes in order to improve fertility in flock.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

سمیه کیانپور
S Kianpoor

نویسنده مسئول

علیرضا عبدالمحمدی
AR Abdolmohammadi

alirezaam[AT]razi.ac.ir نویسنده مسئول

هادی حجاریان
H Hajarian

نویسنده مسئول

زهرا نیکو صفت
Z Nikoosefat

نویسنده مسئول

حسن خمیس آبادی
H Khamisabadi

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده