امروز دوشنبه 25 تیر 1397

مطالعه تنوع ژنتیکی پروانه کرم خراط (Zeuzera pyrina L.) در ایران

The Study of Genetic divergent in the Leopard Moth (Zeuzera pyrina) in Iran

MGJ-16-C-00252

ژنتیک جانوری

پژوهشی کوتاه

Fa

 

 

استفاده از نشانگرهای ملکولی می‌تواند تنوع در جمعیت آفات را آشکار نموده و به انتخاب روش‌های مناسب کنترل آن‌ها کمک کند. در تحقیق حاضر تنوع ژنتیکی در کرم خراط (آفت مهم چوب‌خوار گردو) در مناطق مختلف آلوده کشور با استفاده از آغازگرهای منطقه COI و ITS مورد بررسی قرار گرفت. توالی‌های به‌دست آمده به‌کمک برنامه‌های BioEdit بر هم انطباق داده شده و به‌کمک برنامه PAUP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در انطباق توالی‌های COI، 654 موقعیت برای نوکلئوتیدها مشخص شد که 459 موقعیت به‌صورت نقاط با ثبات، 149 موقعیت غیر اطلاع رسان و 49 موقعیت اطلاع رسان بودند. در حالی در انطباق توالی‌های ITS-1، 504 موقعیت برای نوکلئوتیدها مشخص شد که 108 موقعیت باثبات، 378 موقعیت غیر اطلاع رسان و 18 موقعیت اطلاع رسان بودند. در درخت فیلوژنتیکی ترسیم شده برای توالی‌های مربوط به ناحیه COI، جمعیت‌های منطقه گناباد، شاهرود، تبریز، کرمان و کرج در کنار هم قرار گرفتند، که نشان دهنده تفاوت کم بین توالی‌های آن‌ها بود. این اختلاف کم برای منطقه ITS-1 نیز با وضوح بیش‌تری به چشم می خورد به‌طوری‌که در درخت فیلوژنتیکی ترسیم شده جمعیت‌های مناطق کرج، شهریار، شاهرود و خراسان، بسیار نزدیک به هم قرار گرفتند، در حالی‌که جمعیت سرایان (استان خراسان جنوبی) و گناباد (خراسان رضوی) که تقریبا هم مرز هستند، بسیار دورتر از هم قرار گرفتند. بر این اساس می‌توان گفت که تفاوت بین جمعیت‌های کرم خراط کمتر تحت تاثیر تغییرات ژنتیکی بوده و سایر شرایط از جمله میزبان نقش پر رنگ‌تری را در این خصوص دارا می‌باشند.

The use of molecular markers clearly reveals the diversity of pest populations, to take a convenient approaches of controlling them. In this study, the genetic diversity of Leopard moth (a borer pest of walnut trees) from different parts of Iran was studied by using primers of the COI and ITS regions. The sequences were aligned by the BioEdit program and analyzed by the PAUP program. For this propose, specimens of the pest from different geographical regions were collected and the COI and the ITS region were amplified by appropriate primers (four pairs) using PCR reaction and were subsequently sequenced. By following alignment of the COI sequences, 654 nucleotides positions were distinguished that 459 of them were constant, 149 positions were uninformative and 49 positions were informative. While for the ITS1 region, 504 positions were distinguished that 108 positions of them were constant, 378 positions were uninformative and 18 positions were informative. The constructed phylogenetic tree for the COI sequences showed that the population from Gonabad, Shahrood, Tabriz, Kerman and Karaj were classified in one group, representing minor differences among them. These minor differences among populations were also seen for the ITS1 sequences more clearly. The result showed, the population of different regions like Karaj, Shahriar, shahrood and Khorasan were very close in the constructed phylogenetic tree, while the population of Sarayan (South Khorasan province) and Gonabad (Razavi Khorasan) that are geographically contiguous were much distant from each other. Accordingly, it can be said that the differences among the leopard moth populations in Iran, are not affected by genetic divergence and the other factors, such as host diversity, have the major role.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

محمدجواد ارده
MJ Ardeh

mjardeh[AT]gmail.com نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده