امروز دوشنبه 5 فروردین 1398

اهمیت ژرم پلاسم وحشی گندم در به نژادی برای مقاومت به تنش های محیطی

The importance of wild wheat germplasm in breeding programs for resistance to abiotic stresses

MGJ-18-B-00500

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

فرسایش ژنتیکی در ارقام زراعی گندم عامل مهمی در ارزیابی ذخایر ژنتیکی و گونه‌های خویشاوندی آن می‌باشد. خویشاوندان وحشی گندم به واسطه دارا بودن تعداد زیادی از ژن‌ها و حتی آلل‌های مفید قادرند در برنامه‌های به‌نژادی گندم به عنوان مخزن ژنی غنی‌ای برای تحمل و مقاومت به تنش‌های زیستی و غیرزیستی در نظر گرفته شوند. تاکنون مطالعات زیادی در رابطه با قابلیت خویشاوندان وحشی در برابر تنش‌های محیطی مختلف همچون خشکی، شوری، سرما و غیره صورت گرفته است. در این مقاله قابلیت خویشاوندان وحشی گندم در بکارگیری آن‌ها در برنامه‌های به‌نژادی برای تنش‌های غیر زیستی مورد بحث قرار گرفته است.

Genetic erosion in cultivated wheat provides an important reason for evaluating its gene pool and their wild relatives. The wild relatives of wheat due to their desirable genes and even useful alleles can be served in breeding programs for either biotic and abiotic tolerance or resistance stresses. Up to now, many studies regarding the capability of wild relatives of wheat confront with abiotic stress like drought, salinity, cold and e. t. was done. The capability of these wild relatives to use in breeding programs-related to abiotic stress is discussed in this review.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

علیرضا پورابوقداره
A poraboghadareh

a.poraboghadareh[AT]edu.ikiu.ac.ir نویسنده مسئول

منصور امیدی
M omidi

نویسنده مسئول

علیرضا اطمینان
A etminan

نویسنده مسئول

علی اشرف مهرابی
AA Mehrabi

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده