امروز دوشنبه 5 فروردین 1398

بررسی ارتباط چندشکلی ناحیه اگزون ۲ ژن بتالاکتوگلوبولین با صفات اقتصادی شیر در گاومیش‌های استان آذربایجان‌شرقی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP

Β-Lactoglobulin gene polymorphism in exon 2 association with milk economic traitsin buffaloes of East Azarbaijan province by PCR–RFLP technique

MGJ-17-C-00280

ژنتیک جانوری

پژوهشی کامل

Fa

 

 

صفات تولید شیر و ترکیبات آن جز صفات کمی و چند ژنی می‌باشند و تحت تأثیر تعداد زیادی ژن قرار دارند. این تحقیق با هدف تعیین چندشکلی ژن بتالاکتوگلوبولین و ارتباط آن با ترکیبات شیر در جمعیت گاومیش بومی استان آذربایجان‌شرقی انجام گرفت. بدین منظور از تعداد ۷۰ رأس گاومیش استان آذربایجان‌شرقی نمونه شیر تهیه و استخراج نمونه‌ها از شیر به روش پروناز صورت گرفت. بعد از انجام مراحل استخراج DNA، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) جهت تکثیر یک قطعه ۴۵۲ جفت‌بازی از اگزون ۲ ژن بتالاکتوگلوبولین با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی انجام شد. به‌منظور تعیین ژنوتیپ‌های مختلف، روش PCR-RFLP با استفاده از آنزیم برشی RsaI به‌کار گرفته شد. برای بررسی ارتباط چندشکلی این ژن با صفات عملکردی شامل ترکیبات شیر (چربی، پروتئین، لاکتوز) از رویه GLM نرم‌افزار SAS استفاده شد. سه الگوی AA، AB و BB به‌ترتیب با فراوانی ۸۷/۸۸، ۵/۱۰ و ۸۳/۰ مشاهده شد. جمعیت مورد نظر برای این ژن در تعادل هاردی واینبرگ قرار نداشت. اثر چندشکلی این ژن روی هیچ‌یک ازصفات تولیدی و ترکیبات مرتبط با شیر معنی‌دار نبود. به‌نظر می‌رسد که با انجام تحقیقات بیش‌تر و با اندازه نمونه‌های بزرگ‌تر، احتمالاً به‌توان از این جایگاه نشانگری و یا دیگر جایگاه‌های مرتبط به ژن بتالاکتوگلوبولین در برنامه‌های انتخاب بر اساس نشانگرهای مولکولی مبتنی بر DNA بهره گرفت.

Milk production traits and its components are belong to quantitative and polygenic traits and affected by many genes. This study was aimed to determine the β-Lactoglobulin gene polymorphism and its relationship with milk composition in a population of buffaloes in the East Azarbaijan province. Milk samples were collected from 70 buffaloes of East Azarbaijan province and then DNA samples were extracted using pronase method. After DNA extraction gene specific primers used for amplification of 452 bp fragment for Exon 2 of Beta-lactoglobulin gene. Genotypes were determined by PCR-RFLP method followed by treatment with RsaI restriction enzyme. To investigate the association of Beta-lactoglobulin gene polymorphism with milk composition (fat, protein and lactose), the GLM procedure of SAS software was used. Three genotype patterns including AA, AB and BB were observed with the frequencies of 88.87, 10.5 and 0.83, respectively. The population deviated from Hardy–Weinberg equilibrium. The effect of Beta-lactoglobulin gene polymorphism on milk composition was not significant. It Seem that repeated results obtained from further research in the future studies, (of higher sample sizes) it may be possible to use either this marker site or other sites (relevant to Beta-lactoglobulin gene) in selection programs as based on molecular DNA markers.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

روناک صالحی
R Salehi

Ronak.salehi71[AT]gmail.com نویسنده مسئول

علی هاشمی
A Hashemi

نویسنده مسئول

مختار غفاری
M Ghafari

نویسنده مسئول

قربان الیاسی
Gh Elyasi

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده