امروز دوشنبه 5 فروردین 1398

بررسی تنوع ژنتیکی و مورفو فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های پونه Mentha longifolia بومی ایران

Evaluation of genetic, morpho-physiological diversity in Iranian Mentha longifolia ecotypes

MGJ-17-B-00462

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

پونه ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎع ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻴﺎه، از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاص داروﻳﻲ در دﻧﻴﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ دارد. هدف از این تحقیق بررسی تنوع ژنتیکی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی 11 اکوتیپ پونه از مناطق مختلف کشور می‌باشد. ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻦ اﻛﻮﺗﻴﭗ‌ﻫﺎی پونه در دانشگاه محقق اردبیلی، آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح بلوک کاملا تصادفی در 11 اﻛﻮﺗﻴپ (ﺗﻴﻤﺎر) و 3 ﺗﻜﺮار اﺟﺮا ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، برای تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌‌های گیاه پونه Mentha longifolia از 15 نشانگر مولکولی RAPD و برای صفات مورفوفیزیولوژیک صفاتی از قبیل ﻃﻮل ﺑﺮگ، ﻋﺮض ﺑﺮگ، سطح برگ، تعداد برگ، ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ، ﻋﺮض بوته، انشعابات بوته، روز تا گلدهی، میزان کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کارتنوئید، درصد نشت مواد محلول و RWC اﻧﺪازه‌ﮔﻴﺮی شد. آغازگرهای RAPD در مجموع 167 باند تکثیر کردند که 163 باند (29/97 درصد) دارای چند شکلی بودند. محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC) در محدوده‌ی 149/0 (آغازگر 83) تا 256/0 (آغازگر 3) بود. اکوتیپ آذربایجان غربی با اکوتیپ یزد بیش‌ترین شباهت ژنتیکی 952/0 را دارا بودند. تجزیه و تحلیل خوشه‌ای اکوتیپ‌ها با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و به روش UPGMA انجام شد و 11 اکوتیپ مورد بررسی در 3 گروه دسته‌بندی شدند. نتایج تجزیه واریانس و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت برای ﺻﻔﺎت اندازه‌گیری شده، ﻣﻌﻨﻲ‌دار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﻮﺷﻪ‌ای ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻔﺎت زراﻋﻲ نیز اﻛﻮﺗﻴﭗ‌ها را ﺑﻪ 3 ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد. وجود تنوع ژنتیکی بین اکوتیپ‌های پونه امکان انجام مقاصد گزینش را فراهم خواهد ساخت.

Pennyroyal (Mentha longifolia) belongs to the family Lamiaceae (Labiatae). This plant is very important in terms of medicinal properties in the world.
Purpose:
The purpose of this study is to evaluation genetic, morphological and physiological diversity between 11 ecotypes of Pennyroyal from different regions of the country.
Method:
In order to evaluation of genetic diversity between 11 ecotypes of Pennyroyal, an experiment was conducted in randomized complete block design with three replications in the university of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. To study the genetic diversity of 11 ecotypes of Pennyroyal, RAPD molecular markers were used. physiological traits such as leaf length, leaf width, leaf area, leaf number, plant canopy height, plant canopy width, number of branches, days to flowering, chlorophyll a and b content, total chlorophyll, carotenoid content, percentage of electrolyte leakage and RWC were measured.
Results:
Genetic diversity of 11 ecotypes was investigated using 15 RAPD molecular markers. 15 RAPD primers were amplified 167 bands that 163 band (29/97%), polymorphism and 4-band (% 71/2) were single form. Polymorphism information content (PIC) was in the range of 149/0 (initiator 83) to 256/0 (primer 3). West Azerbaijan ecotype and Yazd ecotype have had the most genetic similarity (952/0). Genotypes’ cluster analysis was performed using Jaccard coefficient and UPGMA method and 11 ecotypes were classified in 3 Groups. Analysis of variance and mean square into three main groups. The genetic diversity among ecotypes will provide the possibility of selection purposes.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

امید سفالیان
O Sofalian

sofalian[AT]gmail.com نویسنده مسئول

کبری حسنپور
K Hassanpour Reyhani

نویسنده مسئول

ناصر زارع
N Zare

نویسنده مسئول

علی اصغری
A Asghari

نویسنده مسئول

بهروز اسماعیل پور
B Esmaielpour

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده