امروز دوشنبه 5 فروردین 1398

بررسی تنوع ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه d-loop میتوکندری در نژاد گوسفند وحشی و گوسفند کرمانی

The study of d-loop mitochondrial region with the objective of investigating the genetic and phylogenetic diversity in wild sheep and comparing it with Kermani sheep

MGJ-16-C-00257

ژنتیک جانوری

پژوهشی کوتاه

Fa

 

 

خلوص‌ژنتیکی در گوسفندان به‌دلیل طلاقی‌های کنترول نشده دستخوش تغییر شده‌است. یکی از روش‌های متداول جهت بررسی این موضوع بررسی توالی ژنوم میتوکندریایی است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تنوع ژنتیکی و فیلوژنتیکی توالی نوکلئوتیدی ناحیه d-loop ژنوم میتوکندری قوچ و میش‌های وحشی و نژاد گوسفند کرمانی به‌منظور تعیین فاصله ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی آن‌ها بود. تعداد ۱۵ نمونه خون از نژاد گوسفند کرمانی و تعداد ۱۲ نمونه خون از نژاد گوسفند وحشی از ۳ منطقه‌ی کرمان، شیراز و تهران جمع‌آوری شد. پس از استخراج DNA، تکثیر قطعه ۷۴۹ جفت بازی از ناحیه d-loop میتوکندری با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز توسط یک جفت پرایمر اختصاصی انجام شد، به منظور تعیین فاصله ژنتیکی با توالی‌های حاصل از مطالعات دیگر مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی هاپلوگروهی نشان داد بطور کامل نژاد گوسفند کرمانی در هاپلوگروه B، ۷۵% از نژاد وحشی در هاپلوگروه B و ۲۵ درصد باقی‌مانده از نژاد وحشی در هاپلوگوه A قرار می‌گیرند. هم‌چنین نتایج آزمون فیلوژنتیکی با استفاده از روشNeighbor-Joining نشان داد که، نژاد قوچ و میش‌های وحشی ۳ منطقه ذکر شده و نژاد گوسفند کرمانی در شاخه نژاد وحشی اوریال (Ovis vignei urial) قرار می‌گیرند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که گوسفند نژاد کرمانی در شاخه قوچ وحشی شیراز قرار می‌گیرد و دارای تنوع ژنتیکی پایینی است، که در کارهای مدیریتی و اصلاحی به‌عنوان یک نژاد مقاوم به بیماری در دراز مدت می‌توان بهره کافی را برد.

genetic purity of the sheep has been change due to non-controlled Mating. Mitochondrial geneome sequencing is a suitable method for studying genetic purity. The purpose of this study is to analyse the genetic and phylogenetic diversity in nucleotides sequence in the d-loop region in the mitochondrial genome of rams, ewes, and domestic sheep of Kermani in order to determine their genetic distance and phylogenetic relationship. In order to do this, 15 blood samples of Kermani sheep in the research station of Shahid Bahonar University of Kerman, and 12 blood samples of wild sheep in the regions of Kerman (2 head), Shiraz (5 head), and Tehran (5 head), Alborz mountain is located north of Iran, were collected. After the DNA extraction, the amplification of the 749 component from the d-loop region in mitochondria were done by using polymerase chain reaction with a gene specific primer pair. Sequencing this component was performed by the Korean Bioneer company because it was needed to compare the sequence of this study with the sequences of other researches in order to determine the genetic distance. The results indicate that there is a relatively great haplogroup difference among the nucleotides sequences of the studied samples. The haplogroup investigation showed that the mass of Kermani local sheep in haplogroup B is 75 percent of the wild species and only 25 percent of the wild species in haplogroup A. Moreover, the phylogenetic results, which were generated by using the neighbor-joining method and illustrated that the studied wild rams and ewes with kermani breed sheep are located in the family of ovis urial.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

مصطفی دهقانی قناتغستانی
M Dehghani G

نویسنده مسئول

احمد آیت الهی
A Ayatollahi Mehrgardi

mehrgardi[AT]uk.ac.ir نویسنده مسئول

علی اسماعیلی زاده
A Esmailizadeh K

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده