امروز یکشنبه 28 مرداد 1397

عملکرد پردازش متناوب در گیاهان

Function of Alternative Splicing in plants

MGJ-17-B-00456

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

پردازش متناوب فرایندی مولکولی است که با تاثیر روی ژن‌های کد شونده و غیرکد شونده سبب ایجاد انعطاف‌پذیری تراسکریپتومی و پروتئومی در گیاهان و جانواران می‌شود. اثرات عملکرد پیرایش متناوب از طریق ایجاد ایزوفرم‌های پروتئینی، تغییر در ویژگی‌های عامل‌های نسخه‌برداری، تغییر در جایگذاری پروتئین‌ها و نیز تغییر در ویژگی‌های آنزیمی اعمال می‌شود. یکی از مهم‌ترین اثرهای عملکردی پردازش متناوب در گیاهان، افزایش قابلیت تحمل و سازگاری به انواع تنش‌های زیستی و غیرزیستی می‌باشد. در این مقاله مروری هر یک از اثرهای عملکردی فرایند پردازش متناوب در گیاهان به‌صورت خلاصه مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرد.

Alternative splicing is molecular processes which lead into transcriptome and/or proteome plasticity in plants and animals. These functions accomplished through the producing of proteins isoforms, affecting RNA function, making changes in transcription factors and enzymes characteristics. One of the most important and beneficial influence of alternative splicing is giving the living organism the ability to tolerate variety of biotic and/or abiotic stresses. In this review paper we have discussed some of the functional aspects of Alternative Splicing in the plants.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

بهمن پناهی
B panahi

b.panahi[AT]abrii.ac.ir نویسنده مسئول

سید ابوالقاسم محمدی
SA Mohammadi

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده