امروز جمعه 25 آبان 1397

تاثیر آبسیزیک اسید بر محتوای کروسین و سافرانال و بیان ژن‌های کنترل‌کننده در کشت سوسپانسیونی زعفران (Crocus sativus L.)

Effect of Abscisic Acid (ABA) on Crocin and Safranal Contents and Expression of Controlling Genes in Saffron (Crocus sativus L.)

MGJ-17-B-00474

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

زعفران (Crocus sativus L.) با طعم، عطر و رنگ خاص علاوه بر مصارف غذایی دارای خواص دارویی فراوانی است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آبسیزیک اسید بر محتوای کروسین و سافرانال و بیان ژن‌های کنترل‌کننده‌ی آنها در کشت سوسپانسیونی زعفران بود. برای این منظور ریزنمونه‌های استریل تهیه شده از کورم‌های زعفران در محیط MS2/1 حاوی 1/0 میلی‌گرم در لیتر هورمون 2,4-Dو 5/0 میلی‌گرم در لیتر هورمون BAP کشت شدند. بعد از 14 روز کالوس‌ها روی ریزنمونه‌ها تشکیل شدند. کالوس‌ها پس از واکشت به تعداد حداقل چهار بار به محیط کشت مایع منتقل و در شرایط رشدی بهینه در کشت سوسپانسیونی با 5/0 و 5/1 میلی‌گرم در لیتر آبسیزیک اسید تیمار شدند. پس از 24 و 72 ساعت پس از اعمال تیمار نسبت به جمع‌آوری نمونه در سه تکرار اقدام شد. اندازه‌گیری متابولیت‌های ثانویه سافرانال و کروسین با استفاده از HPLC و بررسی بیان ژن‌های CsLYC، CsGT-2 و CsBCH از طریق Real time PCR انجام شد. نتایج نشان داد که پس از تیمار با 5/0 و 5/1 میلی‌گرم در لیتر آبسیزیک اسید و پس از 24 و 72 ساعت دو ژن CsLYC و CsGT-2 به طور چشمگیری افزایش بیان نشان دادند ولی تغییر معنی‌داری در بیان ژن CsBCH مشاهده نشد. همچنین مقادیر سافرانال و کروسین تحت تأثیر تیمار با آبسیزیک اسید در هر دو زمان نمونه‌برداری افزایش نشان داد به طوری که مقدار سافرانال و کروسین 72 ساعت پس از تیمار با 5/1 میلی‌گرم در لیتر آبسیزیک اسید دارای بالاترین مقدار بود.

Saffron (Crocus sativus L.) with unique flavor, aroma and color has many medicinal properties, in addition to foodstuffs. The present study aims to evaluate the effect of abscisic acid on Crocin and Safranal contents and expression of their controlling genes in saffron. Sterilized explants from saffron corms were cultured in a ½MS medium supplemented with 0.1 mg l-1 2-4-D and 0.5 mg l-1 BAP. The calluses were induced after fourteen days. After four times subculture and obtaining optimum growth conditions calluses were transferred into the suspension culture and treated with 0.5 and 1.5 mg l-1 abscisic acid. The samples were collected at 24 and 72 hours after treatment in three replications. Measurement of secondary metabolites safranal and crocin was done using HPLC method and expression analysis of CsLYC, CsGT-2 and CsBCH genes were made with real time PCR. The results showed that 24 and 72 hours after treatment with 0.5 and 1.5 mg l-1 of abscisic acid, the two CsLYC and CsGT-2 genes significantly showed increased expression. However, there was no significant difference in expression of CsBCH gene. Also, safranal and crocin contents were affected by treatment with abscisic acid at both sampling times and safranal and crocin amount were the highest at 72 hours after treatment with 1.5 mg l-1 of abscisic acid.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

توفیق طاهرخانی
t Taherkhani

نویسنده مسئول

رسول اصغری زکریا
r asghari zakariya

rrasghari[AT]yahoo.com نویسنده مسئول

منصور امیدی
m omidi

نویسنده مسئول

ناصر زارع
n zare

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده