امروز جمعه 25 آبان 1397

ارزیابی واکنش پروتئوم ژنوتیپ‎های حساس و متحمل نخود(Cicer arietinum L.) به تنش خشکی در مرحله زایشی

Evaluation of proteome response of tolerant and sensitive chickpea (Cicer arietinum. L) to drought stress in generative stage

MGJ-17-B-00430

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

به‎منظور مطالعه واکنش پروتئوم ژنوتیپ‎های نخود زراعی نسبت به تنش خشکی، دو ژنوتیپ متحمل و حساس در شرایط گلخانه تحت تیمار تنش و عدم‎تنش قرار گرفتند. پس از استخراج پروتئین و رسم منحنی استاندارد، الکتروفورز بُعد اول منجر به تفکیک پروتئین‎ها از لحاظ بار الکتریکی و الکتروفورز بُعد دوم پروتئین‎ها را از لحاظ وزن ملکولی تفکیک نمود. نتایج حاصل از تصویر‎برداری و آنالیز ژل‎های مربوط به دو ژنوتیپ متحمل کرج 3628 و حساس فسا 6880 در دو شرایط تنش و عدم‎تنش نشان داد که از میان 401 لکه تکرارپذیر، تعداد 31 لکه دارای اختلاف معنی‌داری بودند. ژنوتیپ متحمل کرج-3628 در محیط عدم‎تنش و تنش به‎ترتیب 11 و 11 لکه افزایش بیان و 13 و 10 لکه کاهش بیان داشته و ژنوتیپ حساس فسا-6880 نیز در محیط عدم‎تنش و تنش به ترتیب در 16 و 7 لکه افزایش بیان و 7 و 18 لکه کاهش بیان نشان داد. پروتئین‎های GAPDH type A در ژنوتیپ متحمل افزایش بیان و در ژنوتیپ حساس کاهش بیان، Thioredoxin h1 در سطوح مختلف تنش افزایش بیان، EST mhl-0016-B10 در تیمار تنش کاهش بیان، زیر واحد کوچک آنزیم روبیسکو در تنش افزایش بیان، 20S proteeasome subunit alpha-1 در تیمار تنش افزایش بیان و در ژنوتیپ حساس کاهش بیان، putative cytochrome c oxidase subunti 6b-1 در تیمار تنش هم در ژنوتیپ متحمل و هم در ژنوتیپ حساس کاهش بیان نشان داد. مقایسه مقادیر مربوط به درصد حجمی سوپراکسید دیسموتاز در ژل‌های دو ژنوتیپ نشان‌دهنده افزایش بیان این پروتئین در اثر تنش بود.

In order to study the proteome response of chickpea genotypes under drought stress, two tolerant and sensitive genotypes were treated to stress and non stress in greenhouse conditions. After protein extraction and drawing a standard curve, the first dimension electrophoresis leads to separate of proteins in terms of electrical focusing and the second dimension electrophoresis separates the proteins in terms of molecular weight. The results of the imaging and analysis of gels related to two tolerant genotypes of Karaj-3628 and sensitive genotype Fasa-6880 under two conditions of stress and nonstress showed that there were significant differences among the 401 repeatable spots. The tolerant genotype of Karaj-3628 in nonstress and stress conditions, 11 and 11 spots increased expression and 13 and 10 spots decreased expressions, and also sensitive genotype Fasa-6880 in nonstress and stress conditions, 16 and 7 spots increased expression and 7 and 18 spots decreased expressions respectively. The GAPDH type A increased expression in tolerant genotypes and decrease expression in sensitive genotypes, The Thioredoxin h1 at different levels of stress increased expression, The EST mhl-0016-B10 in stress treatment decreased expressions, The small subunit of Robisco's enzyme increased expression under stress, The 20S proteasome subunit alpha-1 increased expression under stress and decreased expression in sensitive genotypes,The Putative cytochrome c oxidase subunti 6b-1 decreased expression under stress treatment in both tolerant and sensitive genotypes. Comparison of amount of volume percent by inter class report methods indicated of expression increasment of superoxide dismutase in gel of two genotypes under stress.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

خدابخش گودرزوند چگینی
kh Ghozaezi chegini

kchegini[AT]ut.ac.ir نویسنده مسئول

رضا فتوت
r fotovat

نویسنده مسئول

محمد رضا بی همتا
mr bihamta

نویسنده مسئول

منصور امیدی
m omidi

نویسنده مسئول

علی اکبر شاه نجات بوشهری
aa boshehri

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده