امروز دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

عدم اختلاط واریانس‌های ژنتیکی غالبیت و افزایشی در صفات تولید مثل ترکیبی گوسفند زندی

No confounding between dominance and additive genetic variances for composite reproduction traits of Zandi sheep

MGJ-17-C-00278

ژنتیک جانوری

پژوهشی کامل

Fa

 

 

هدف این پژوهش بررسی وجود اختلاط بین واریانس‌های ژنتیکی غالبیت و افزایشی برای دو صفت تولید مثلی ترکیبی در میش‌های زندی بود. داده‌های این مطالعه شامل مجموع وزن بره‌های متولد شده و نیز مجموع وزن بره‌های شیرگیری شده به ازای هر راس میش تحت آمیزش در زایش نخست با استفاده از رکوردهای جمع‌آوری شده طی سال‌های 1370 تا 1388 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند زندی می‌باشد. از دو مدل دارنده اثرات ژنتیکی افزایشی و دارنده اثرات ژنتیکی افزایشی و ژنتیکی غالبیت برای برآورد اجزای واریانس این صفات استفاده شد. برای هر دو صفت تفاوت در مقدار واریانس ژنتیکی افزایشی برآورد شده تحت هر دو مدل ناچیز بود که بیانگر عدم اختلاط بین واریانس‌های ژنتیکی افزایشی و غالبیت در ارزیابی ژنتیکی این صفات می‌باشد. مقدار برآورد شده واریانس ژنتیکی غالبیت برای هر دو صفت بیشتر از مقدار واریانس ژنتیکی افزایشی بود. همبستگی رتبه‌ای بین ارزش‌های اصلاحی برآورد شده تحت مدل دارنده اثرات ژنتیکی افزایشی و مدل دارنده اثرات ژنتیکی افزایشی و ژنتیکی غالبیت و نیز همبستگی رتبه‌ای بین ارزش ژنتیکی کل و ارزش اصلاحی در مدل دارنده اثرات ژنتیکی غالبیت برای هر دو صفت به‌ترتیب پایین و متوسط به دست آمدند. نتایج این پژوهش نشان داد علی‌رغم این که بین واریانس‌های ژنتیکی افزایشی و غالبیت این دو صفت در میش‌های زندی اختلاطی وجود ندارد رتبه‌بندی حیوانات در دو مدل متفاوت می‌باشد. نتایج آزمون نکویی برازش نشان داد برای هر دو صفت مورد مطالعه، مدل دارنده اثرات ژنتیکی افزایشی و ژنتیکی غالبیت سبب افزایش صحت ارزش‌های اصلاحی برآورد شده می‌شود که این امر می تواند سبب افزایش میزان پاسخ به انتخاب ژنتیکی در اثر انتخاب در طولانی مدت گردد. هم‌چنین با استفاده از مدل دارنده اثرات ژنتیکی افزایشی و ژنتیکی غالبیت می‌توان ارزش ژنتیکی کل را برآورد نمود که در انتخاب جفت در طراحی سیستم‌های جفتگیری می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

The aim of the present investigate was to study the existence of confounding between dominance and additive genetic variance for two composite reproductive traits included total litter weight at birth per ewe exposed (TLWB1/EE) and total litter weight at weaning per ewe exposed (TLWW1/EE) at first lambing using data collected from 1991 to 2008 in the breeding station of Zandi sheep. Two animal models including model with additive genetic effects and model with additive and dominance genetic effects were considered for the estimation of variance components of the considered traits. For both TLWB1/EE and TLWW1/EE the differences between estimated additive genetic variance under both considered model were negligible; implying no confounding between additive and dominance genetic variance. The estimated values of dominance genetic variances for both TLWB1/EE and TLWW1/EE were higher than the estimated values of additive genetic variances. Rank correlations between the estimated breeding values under both tested models and between total genetic and estimated breeding values under model including additive and dominance genetic effects were low and medium in magnitude, respectively. The obtained results revealed that in spite of no confounding between additive and dominance genetic effects for the studied traits animals were ranked differently under the both tested models. Goodness of fit measures revealed that taking dominance genetic effects into account should be considered in the models used for increasing accuracy of genetic evaluation for these traits.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

حیدر قیاسی
h ghiyasi

نویسنده مسئول

مرتضی ستائی مختاری
m setayi mokhtari

msmokhtari[AT]ujiroft.ac.ir نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده