امروز یکشنبه 28 مرداد 1397

بررسی تنوع آللی و هاپلوتایپی نشانگرهای ریزماهواره در کلزا

Assessment of haplotype and allelic diversity of SSR markers in canola

MGJ-17-B-00444

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

به‌منظور بررسی تنوع آللی و هاپلوتایپی و شناسایی نشانگرهای آگاهی‌بخش خصوصیات مرفولوژیک 41 لاین و ژنوتیپ کلزا تحت شرایط تنش خشکی، از 36 نشانگر ریزماهواره‌ای که با QTL‌های کنترل‌کننده صفات مرفولوژیک بر روی کروموزم‌های A1، C3، C5 و C6 در شرایط تنش خشکی پیوسته بودند، استفاده شد. سی و شش نشانگر مورد مطالعه، 166 نوار قابل تشخیص ایجاد کردند و 157 آلل (58/94%) آن چند شکل بودند که نشان‌دهنده تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه‌ی میان لاین‌ها و ژنوتیپ‌ها بود. نتایج نشان داد که متوسط شاخص نشانگری، تنوع ژنی نِی، شاخص اطلاعات شانون و تعداد آلل‌های مؤثر به‌ترتیب 508/1، 449/0 و 298/0 بود. تنوع هاپلوتایپی دو صفت وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک کل توسط نشانگرهای SSR مرتبط با QTL‌های متحمّل به خشکی بر روی کروموزوم‌های A1، C3، C5 و C6 بررسی شد. نتایج نشان داد که 41 لاین و ژنوتیپ کلزا به‌ترتیب به 9 و 5 هاپلوتایپ مختلف بر مبنای QTL وزن خشک کل، روی کروموزوم‌های A1 و C3 تقسیم شدند. هم‌چنین، ژنوتیپ SLM046 به‌عنوان رقم مرجع استفاده شد. هاپلوتایپ‌هایی که با نشانگرهای Ol12-F12، BRMS-096 و BRAS041 روی کروموزوم A1 و نشانگرهایNa10-E02 ، FITO133 و Na12-A08 بر روی کروموزوم C1 مشخص شدند، می‌توانند در شناسایی ژنوتیپ‌های متحمّل به‌کار روند و بنابراین برای انتخاب به کمک نشانگر (MAS) QTLهای متحمّل به خشکی استفاده شوند.

To study the haplotype and allelic diversity and to identify the informative markers of morphologic characteristics of 41 canola lines and genotypes under drought stress, 36 microsatellite markers linked to the QTLs located on the chromosome A1, C3, C5 and C6 controlling morphologic characteristics under drought stress were used. Thirteen seven selected primers produced 166 discernible bands, with 157 (94.58%) being polymorphic, indicating considerable genetic diversity among lines and genotypes. The results showed that average of marker index including Nei’s gene diversity, Shannon’s information index, the effective number of alleles were 1.508, 0.449 and 0.298 respectively in line and genotypes of rapeseed. The haplotype diversity was characterized with SSR markers associated using the QTLs associated with the two traits (shoot dry weight and total dry weight) on chromosome A1, C3, C5 and C6. The results showed that forty one rapeseed lines and genotypes divided into 9 and 5 different haplotypes based on total dry weight QTL located on chromosome A1 and C3, respectively using SLM046 cultivar as the reference. The haplotypes possessing Ol2-F11, BRMS-096 and BARS041 markers on chromosome A1 and Na10-E02, FITO133 and Na12-A08 markers on chromosome C1 could discriminate the tolerant genotypes and hence could be useful for marker-assisted selection of QTL associated with drought tolerance.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

حسن زالی
h zali

Hzali90[AT]yahoo.com نویسنده مسئول

امید سفالیان
o sofalian

نویسنده مسئول

مهرشاد زین العابدینی
m zeinabedini

نویسنده مسئول

طاهره حسنلو
t hasanlo

نویسنده مسئول

علی اصغری
a asgari

نویسنده مسئول

بهرام علیزاده
b alizadeh

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده