امروز دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

کاربرد نشانگرهای CBDP در ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در برخی از توده‌های گندم زراعی و گونه‌های اجدادی آن

Applicability of CBDP markers to genetic diversity among some of the cultivated wheat accessions and their ancestral species

MGJ-18-B-00495

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

آگاهی از میزان تنوع ژنتیکی موجود در گونه‌های خویشاوندی گندم اطلاعات مفیدی برای برنامه‌های اصلاحی و مدیریت منابع ژرم‌پلاسمی فراهم خواهد نمود. در این مطالعه، تنوع ژنتیکی موجود در برخی از گونه‌های زراعی و وحشی گندم 80 توده متعلق به گونه‌های T. aestivum، T. durum، T. urartu، Ae. tauschii و Ae. speltoides با استفاده از 15 آغازگر CBDP مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 15 آغازگر، 141 قطعه تکثیر یافت که تمامی آن‌ها چندشکل بودند. میانگین شاخص‌های اطلاعات چندشکل (48/0 = PIC) و قدرت تمایز (67/10 = Rp) بیانگر قابلیت این سیستم نشانگری در ارزیابی تنوع ژنتیکی بود. علاوه بر این، میانگین درصد مکان‌های چند شکل (PPL)، تعداد آلل‌های مشاهده شده (Na) و مؤثر (Ne)، اطلاعات شانون (I) و تنوع ژنتیکی (H) به ترتیب برابر با 48/72 %، 44/1، 64/1، 38/0 و 26/0 بود که این یافته‌ها در تطبیق با نتایج حاصل از تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) می‌باشد، به طوری‌که 63 و 37 درصد از تغییرات کل به ترتیب مربوط به تنوع بین و درون گونه‌ای بود. روابط ژنتیکی بین توده‌های مورد بررسی با استفاده از تجزیه خوشه-ای بررسی شد و نتایج به دست آمده نشان داد که کلیه توده‌ها درون سه گروه اصلی قرار گرفتند. نتایج تجزیه به مختصات اصلی (PCoA) نیز تأیید کننده نتایج حاصل از تجزیه خوشه‌ای بود و نشان داد که توده‌های مختلف بر اساس ساختار ژنومی خود در گروه‌بندی شدند. به طور کلی، نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد نشانگرهای CBDP به‌طور مفیدی قادر به منعکس نمودن روابط بین گونه‌ای و میزان تنوع ژنتیکی در گونه‌های ژرم‌پلاسمی گندم هستند. از اینرو، استفاده از این تکنیک در سایر برنامه‌های اصلاحی مانند مکان‌یابی و تهیه نقشه‌های ژنتیکی قابل توصیه می‌باشد.

The knowledge about genetic diversity in the wild relatives of wheat provides useful information for breeding programs and gene pool management. In the present study, the genetic diversity among some of the cultivated wheat accessions and wild relatives belonging to T. aestivum, T. durum, T. urartu, Ae. tauschii and Ae. speltoides species was evaluated using 15 CBDP primers. A total of 141 bands amplified, which all of them were polymorphic. The average of polymorphic information content (PIC = 0.48) and resolving power (Rp = 10.67) revealed high efficiency of these markers to further genetic diversity assay. Furthermore, the average percentage polymorphic loci (PPL), number of observed (Na) and effective (Ne) alleles, Shannon’s information index (I), and gene diversity (H) are 72.48%, 1.44, 1.64, 0.38 and 0.26, respectively. These were coincided in essence with the analysis of molecular variance (AMOVA) results, indicating that 63 and 37% of genetic variation were found within different species, respectively. Genetic relationships inferred from a nighbour-joining dendrogram clustered accessions into main three groups. This grouping pattern was matched with the groups obtained by principal coordinate analysis (PCoA), revealing all accessions grouped based on their genomic constitution. Taken together, our results suggest CBDP markers will be useful for genetic diversity and phylogenetic studies in the domesticated and wild relatives of wheat. Hence, the use of this technique in other breeding programs such as, QTL mapping and construction of linkage maps are recommended.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

علیرضا اطمینان
AR Etminan

a.etminan[AT]iauksh.ac.ir نویسنده مسئول

علی اشرف مهرابی
aa Mehrabi

نویسنده مسئول

لیا شوشتری
l Shoshtari

نویسنده مسئول

هدی مرادخانی
h Moradkhani

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده