امروز جمعه 25 آبان 1397

ارزیابی بیان ژن‌های کاتالاز و سوپر اکسید دسموتاز در پاسخ به آلودگی قارچ فوزاریوم در لاین‌های مقاوم، نیمه مقاوم و حساس ذرت

Evaluation of the gene expression of Catalase and Superoxide dismutase in response to Fusarium fungus infection in resistant, moderate resistant and sensitive corn lines

MGJ-17-B-00481

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

گیاهان با توسعه یک سازوکار دفاعی ضد میکروبی، می‌توانند خود را در مقابل آسیب‌های تنش اکسیداتیو محافظت ‌کنند. آنزیم‌های خاص آنتی‌اکسیدان‌های مختلف مانند پراکسیداز (POX)، کاتالاز (CAT)، سوپراکسید دسموتاز (SOD) و پلی فنول اکسیداز (PPO) در متابولیسم گونه‌های فعال اکسیژنی، در طی حمله بیمارگر شرکت‌ می‌کنند. به منظور شناسایی نقش این آنزیم‌ها در مقاومت ذرت به قارچ F. verticillioides، آزمایشی در 3 تکرار و در قالب طرح بلوک‌های کاملا تصادفی انجام گرفت. آلوده سازی ابریشم و دانه ذرت با سوسپانسیون فوزاریوم صورت گرفت و از آن‌ها در زمان‌های 12، 24، 48، 72 و 96 ساعت بعد از آلودگی، نمونه برداری شد و بلال‌های آلوده نشده به عنوان شاهد منظور گردیدند. بعد از ارزیابی بیان ژن CAT و SOD با استفاده از روش Real time PCR، مشخص شد این دو ژن هماهنگ با هم عمل‌ می‌کنند. بیان این دو ژن بعد از آلودگی در هر دو ژنوتیپ مقاوم و حساس تغییر پیدا‌ می‌کند اما میزان بیان آن قبل از آلودگی در لاین مقاوم بیشتر مشاهده شد. بیان ژن‌های CAT و SOD در لاین مقاوم پایدارتر از لاین حساس بود. همچنین مشاهده شد که آلودگی از طریق ابریشم خسارت بیشتری نسبت به آلودگی از طریق دانه به بلال ذرت وارد می‌کند. نقاط زمانی که تغییرات چشمگیر در بیان ژ‌ن‌های CAT و SOD رخ داد در ساعات اولیه تماس با پاتوژن و اواخر آلودگی بود.

Plants with antimicrobial defense mechanism development can protect themselves against oxidative stress damage. Antioxidant enzymes such as Proxidase(POX), Catalase(CAT), Superoxide dismutase(SOD) and Poly Phenol Oxidase(PPO) participate in the active oxygen species metabolisms during the pathogen's attack. In order to identify the role of these enzymes in corn resistance to fungi Fusarium verticillioides. The experiment was done based on randomized complete block design with three replications . Silk and corn grain infection was done with fusarium suspension and after 12, 24, 48, 72 and 96 hours sampling was done and uninfected ears was considered as a control. After evaluating the gene expression CAT and SOD using Real time PCR, it was identified these two genes act together. The expression of these two genes after the infection in both sensitive and resistant genotypes increases, but the amount of expression was observed more before the infection in resistant line. The Expression of CAT and SOD Genes in resistant line was more stable than sensitive line. It was also observed that infection through the silk is more damaging than the grain in ear corn. The point when the significant changes made for the expression of CAT and SOD genes in the early hours, contact with pathogens and late infection

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

سید افشین مساوات
sa mosavat

نویسنده مسئول

حجت اله مظاهری لقب
h mazaherilaghab

hojat.mazahery[AT]yahoo.co.uk نویسنده مسئول

حسن سلطانلو
h Soltanloo

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده