امروز یکشنبه 28 مرداد 1397

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‏های درخت به (Cydonia oblonga Mill.) مناطق مختلف با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

Evaluation of Genetic Diversity of Quince (Cydonia oblonga Mill.) Genotypes from Various Regions Using RAPD molecular Markers

MGJ-17-B-00437

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کوتاه

Fa

 

 

منشاء پیدایش گونه به، منطقه قفقار و شمال ایران بوده و ژنوتیپ‌ها و ارقام گزینش‌شده آن در مناطق مختلف کشور پراکنش دارد. در این تحقیق، تنوع ژنتیکی 30 ژنوتیپ ایرانی جمع‌آوری‌شده از نقاط مختلف و 4 ژنوتیپ از قفقاز و غرب اروپا با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD مورد مطالعه قرار گرفت. 10 آغازگر RAPD مورد استفاده در این پژوهش، در ژنوتیپ‎های مورد بررسی 164 باند تکثیر نمودند که 105 باند دارای چند‌شکلی بودند. در بین این آغازگرها، آغازگر opn102 و opn100 به ترتیب با 21 و 11 عدد باند بیش‌ترین و کم‌ترین تعداد باند را تکثیر کردند و همچنین بیش‌ترین میزان چند‌شکلی مربوط به آغازگر opn211 بود. تجزیه خوشه‌ای، اغلب ژنوتیپ‌های به گیلان، اصفهان و خراسان را در خوشه‌های مستقلی طبقه‌بندی کرد و نشان‌دهنده این بود که، ژنوتیپ‌های درخت به مناطق مختلف کشور بر اساس مبداء و با استفاده از این نشانگر به میزان زیادی قابل تفکیک هستند.

The origin of quince is the Caucasia and Northern regions of Iran, therefore wild genotypes and native cultivars of this species are distributed in various regions of Iran. According to this diversity, the genetic diversity of 30 native quince genotypes of Iran and 4 other genotypes from Caucasia and Western Europe were evaluated by using RAPD marker. Ten RAPD primers used for this evaluation were able to amplify 164 bands, including 105 polymorph bands from all quince genomes. opn102 and opn100 primers with 21 and 11 bands, respectively were had the highest and lowest number of detectable RAPD bands, and also the highest number of polymorphism belonged to the opn211 primer. Cluster analysis categorized the majority of quince genotypes of Guilan, Esfahan and Khorasan provinces in the separate categories, demonstrating that the quince genotypes of various regions of Iran are considerably separable by their origin.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

مهدی علیپور
m alipoor

نویسنده مسئول

سولماز نادی
s nadi

نویسنده مسئول

حمید عبداللهی
h abdolahi

habdollahi[AT]yahoo.it نویسنده مسئول

سونا حسین آوا
s hoseinava

نویسنده مسئول

وحید عبدوسی
v abdosi

نویسنده مسئول

مریم حسنی
m hasani

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده