امروز جمعه 6 اردیبهشت 1398

همسانه‌سازی و بیان توالی کد کننده ABRaAدر ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ

Cloning and expression of the sequence coding ABRaA in Escherichia coli

MGJ-18-D-00179

ژنتیک ریزسازواره

پژوهشی کامل

Fa

 

 

ابرین یک پروتئین گیاهی سمی از خانواده پروتئین‌های بازدارنده‌ی ریبوزومی و با ماهیت گلیکوپروتئینی است. این پروتئین شامل دو زنجیره متفاوت A وB است، زنجیره A با وزن 30 کیلو دالتون و با فعالیت ان- گلیکوزیدازی rRNA و زنجیره B با وزن حدود 35 کیلو دالتون و با خاصیت لکتینی که نقش آن تسهیل جذب زنجیره A به داخل سلول میزبان است. در این مطالعه، جداسازی توالی DNA کدکننده زنجیره A ابرین از گیاهAbrus precatorius با استفاده از تکنیکPCR انجام و در تی وکتور همسانه‌سازی شد. توالی حاصل به‌طول bp 753 به‌عنوان اولین توالی ژنومی زنجیره A ابرین با شماره دسترسی MF573784 در پایگاه GenBank NCBI ثبت شد. در ادامه ساختار مولکولی و ویژگی‌های بیوشیمیایی آن مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ساختارهای دوم و سوم توالی پروتئینی ABRaA با وزن مولکولی 07/28 کیلو دالتون، نشان داد که این پروتئین از نظر ساختاری مشابه با توالی پروتئین‌های بازدارنده‌ی ریبوزومی نوع II گیاهی می-باشد. بیان پروتئین نوترکیب در سویه (DE3) BL21 انجام و صحت آن با استفاده از آزمون لکه‌گذاری وسترن بلات تائید شد.

Abrin is a plant-derived glycoprotein toxin composed of two polypeptide chains, A chain and B chain. The A-chain (molecular weight 30 kDa) as a N-glycosidase is able to catalyzes the deadenylation of the 28S rRNA and thereby inactivate ribosomes. On the other hand, B-chain (molecular weight 35 kDa) is responsible for binding to the target cell and internalization of A-chain. In this study, an abrin A-chain (ABRaA) DNA was isolated from Abrus precatorius by PCR technique and then cloned into a T-vector. This isolated sequence with 753 bp in length was registered to NCBI GenBank with the accession number MF573784, as the first report of A chain abrin DNA. In continue molecular structures and biochemicalcharacteristics of ABRaA were analyzed. The secondary and three dimensional analysis of the polypeptide structure with 28.07 kDa indicated that ABRaA is similar to the RIP-II family of plant proteins. The bacterial expression of ABRaA carried out in BL21 (DE3) strain and subsequently confirmed by Western blot.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

فریبا رفیعی
f rafiee

نویسنده مسئول

علی اکبر شاه نجات بوشهری
aa shahboshehri

نویسنده مسئول

هوشنگ علیزاده
a alizadeh

halizade[AT]ut.ac.ir نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده