امروز یکشنبه 28 بهمن 1397

مطالعه ژن‌های آنالوگ مقاومت به بیماری متعلق به خانواده NBS-LRR در کولتیوارهای مختلف بادام (Prunus dulcis) ایران

Study of resistance gene analoguses related to NBS-LRR family in different almonds cultivars

MGJ-16-B-00406

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

بادام با نام علمی Prunus dulcis یکی از قدیمی‌ترین درختان میوه است که امروزه یکی از بیشترین تولیدات میوه خشکباری جهان را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر استراتژی کارآمد برای کنترل بیماری‌های مختلف استفاده از گیاهان مقاوم می‌باشد. گیاهان مکانیسم‌های مختلفی را برای دفاع در مقابل بیمارگر‌ها به کار می‌برند. این مکانیسم‌ها با ژن‌های مقاومت گیاه (R genes) فعال می‌شوند. در این مطالعه ژن‌های آنالوگ مقاومت متعلق به خانواده NBS-LRR در کولتیوارهای بادام ایران بررسی شدند. به این منظور حدود بیست کولتیوار مختلف بادام موجود در کلکسیون‌های ایران تهیه و DNA آن‌ها با روش CTAB استخراج شد. آغازگرهای دجنریت برای تکثیر ژن‌های آنالوگ مقاومت طراحی شد. در مجموع 90 قطعه چند شکل حاصل شد که قطعات چندشکلی از روی ژل آکریل آمید جداسازی و پس از همسانه‌سازی در وکتورpGEM، توالی یابی شدند. نتایج نشان داد که در آنالوگ‌های ژن‌های مقاومت خانواده NBS-LRR بین کولتیوارهای مختلف بادام تنوع زیادی وجود دارد. نتایج توالی‌یابی آنالوگ‌های تکثیرشده، نشان داد که 55 درصد آن‌ها با ژن‌های مقاومت شناخته شده یا پروتئین‌های مقاومت به بیماری شباهت داشتند و 45 درصد آن‌ها آنالوگ‌های جدید بوده که تاییدی بر انجام مطالعات جامع‌تر جهت شناسایی منابع مقاومت جدید به بیماری‌ها در کولتیوارهای بادام ایرانی است. توالی‌های شناخته شده عمدتاً با پروتئین‌های مقاومت به نماتد شباهت داشتند. از نظر فیلوژنی توالی آنالوگ ژن‌های مقاومت در کولتیوارهای بادام ایران در هشت شاخه‌ی مجزا قرا گرفتند که از آن‌ها می‌توان در مکان‌یابی ژن‌های مقاومت منفرد و تعیین مکان‌های کمی مقاومت به بیماری‌ها در بادام استفاده نمود.

Almond (Prunus dulcis) as a fruit trees has one of the highest production among nut products. At the moment, the use of resistant cultivars is one of the main strategies to control and manage plants diseases. Plants use different defense mechanisms against pathogens. These mechanisms are activated by R genes. In this study resistance gene (R-gene) analogues have been studied in different Iranian almonds cultivars. In this study, 20 different Iranian almonds cultivars have been collected from almond collection and DNA was extracted using CTAB method. Four set of degenerate primers from conserved NBS (nucleotide binding site) motifs were selected. Totally, 90 resistance-gene analogues were isolated and sequenced. The results of this study shows the NBS-LRR resistance gene analogues family possessed variation between different almond cultivars that 55% of them were similar to known disease resistance genes or proteins and 45% of them were new analogues, what proof the nessesory of comprehensive studies to identify new sources of resistance to diseases in Iranian almond cultivars. Sequences of linked proteins mainly were similar to resistance gene analogues (RGA) related to root knot nematode. Phylogenetic analysis showed that differenant resistance genes analogues of almonds cultivars in Iran distribiuted in 8 main groups. From our results, we concluded that some of RGA in this study are new and could be used in resistance genes mapping in future research.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

نرگس ملک برمی
n malekbarmaki

نویسنده مسئول

مریم غایب ز مهریر
m zamharir

Zamharir2005[AT]yahoo.com نویسنده مسئول

امیر محمد ناجی
am naji

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده