امروز یکشنبه 28 بهمن 1397

نقشه‌یابی مکان‌های ژنی صفات کیفیت نانوایی گندم نان تحت تنش خشکی

Linkage mapping of Bread Wheat Quality Characteristics in Bread Wheat under Drought Stress

MGJ-17-B-00494

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

یکی از روش‌های نوین مورد استفاده در برنامه‌های اصلاحی در گیاهان شناسایی مکان‌های صفت کمی (QTL) در ژنوم به‌کمک نشانگرهای مولکولی است. به‌منظور شناسایی QTL برای صفات کیفیت نانوایی نظیر محتوای پروتئین، حجم رسوب زلنی، حجم نان، حجم رسوب SDS، میزان جذب آب، درصد رطوبت، شاخص گلوتن، الاستیسیته گلوتن، گلوتن مرطوب، شاخص سختی دانه و وزن هزار دانه در گندم نان، یک جمعیت ژنتیکی متشکل از 169 لاین اینبرد نوترکیب (RIL) حاصل از تلاقی SeriM82 و Babax در رابطه با صفات فوق مورد ارزیابی قرار گرفت. برای شناسایی QTL از نقشه پیوستگی که با استفاده از 249 نشانگر AFLP، 264 نشانگر DarT و 74 نشانگر SSR تهیه‌ شده بود و شامل 29 گروه لینکاژی بود، استفاده شد. در مجموع سی QTL برای صفات مورد مطالعه در شرایط نرمال و تنش به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آمد که سه QTL برای محتوای پروتئین، شش QTL جهت گلوتن مرطوب، دو QTL مربوط به حجم نان، دو QTL جهت حجم رسوب زلنی، شش QTL جهت وزن هزار دانه و سه QTL مربوط به شاخص گلوتن شناسایی شد؛ و واریانس فنوتیپی توجیه شده به‌وسیله این QTL‌های شناسایی ‌شده بین 05/0 تا 47/21 درصد متغیر بود و LOD در دامنه 50/2 – 08/6 قرار داشت. QTL‌های شناسایی‌ شده بعد از اعتبارسنجی می‌توانند در برنامه‌های اصلاحی و گزینش به‌کمک نشانگر مورداستفاده قرار گیرند.

One of the new methods used in breeding programs in plants is the identification of QTLs in the genome using molecular markers. In order to identify QTL for Bread quality traits such as protein content, Zeleny sedimentation volume, bread volume, SDS sedimentation volume, water absorption, moisture content, gluten index, gluten elasity, wet gluten, grain hardness index and 1000 grain weight in bread wheat, one Genetic population of 169 recombinant inbred lines (RIL) from crosses SeriM82 and Babax in relation to the above traits was evaluated. To identify the QTL, a continuity map was developed using 249 AFLP markers, 264 DarT markers, and 74 SSR markers including 29 linkage groups. Totally 30 QTL were detected for studied traits under drought and normal conditions which 3 QTLs for protein content, 6 QTLs for wet gluten, 2 QTL for bread volume, 2 QTLs for Zeleny sedimentation volume, 6 QTLs for 1000 seed weight and 3 QTLs for gluten indexThe justified phenotypic variance with these QTLs varied from 0.05 to 21.41 percent, and the LOD was in the range of 2.50 to 6.0.08. QTLs identified after validation can be used in correction and selection programs using markers.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

سید محمد تقی طباطبایی
smt tabatabaei

نویسنده مسئول

محمود سلوکی
m soloki

mahmoodsolouki[AT]gmail.com نویسنده مسئول

براتعلی فاخری
b fakheri

نویسنده مسئول

محسن اسماعیل زاده مقدم
m esmaeilzade

نویسنده مسئول

نفیسه مهدی نژاد
n mahdinejad

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده