امروز جمعه 6 اردیبهشت 1398

معرفی یک دستگاه کاربردی برای تخلیص ژن از ژل آگارز: خالص‌سازی و همسانه‌سازی ژن HMGR از جنسینگ آمریکایی

Introduction of an applied device for DNA purification from Agarose gel: purification and cloning of HMGR gene from American ginseng plant

MGJ-16-B-00417

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کوتاه

Fa

 

 

به‌منظور همسانه‌سازی ژن، ابتدا باید ژن موردنظر از سایر آلودگی‌ها (پروتئین، باندهای غیرتخصصی و پرایمردایمرها و ...) جدا شود. خالص‌سازی ژن موردنظر از سایر آلودگی‌های با روش‌های شیمیایی و فیزیکی مختلفی قابل انجام است. در این پژوهش برای اولین بار، ژن هدف موجود در بافر TAE.1X با استفاده از یک روش فیزیکی با کمک میدان الکتریکی جداسازی شد. ژن PqHMGR (FJ755158.1) با استفاده از آغازگرهای اختصاصی طراحی‌شده از توالی‌های cDNA گیاه جنسینگ (Panax quinquefolius) توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمراز تکثیر شد. الحاق ژن خالص‌سازی‌شده به پلاسمید حامل PTG-19 و همسانه‌سازی آن در باکتری E.coli سویه DH5α با موفقیت انجام شد. در نهایت ژن PqHMGR توسط دستگاه و روش معرفی ‌شده به‌خوبی خالص‌سازی و همسانه‌سازی شد و پلاسمید نوترکیب، به‌منظور تائید موفق بودن همسانه‌سازی توالی‌یابی شد.

In order to gene cloning, at first desired gene should separate from other contaminants (proteins, primer-dimer bands unskilled, etc.). Various physical and chemical methods were used for purification of target gene from other contaminates; Here we have applied a new physical methods for purification of gen from agarose gel under an electric field containing TAE.1X fluid. We isolated PqHMGR form Panax quinquefoliusby using specific primers based on cDNA sequences. Ligation of isolated gene tovector and its cloning was done through E.coli (DH5α). Finally, PqHMGR gene was purified by the foresaid device and after cloning in desired vector, extracted plasmid were sequenced for confirmation of gene purification and cloning. Our resultd showed accuracy of this device in gene purification.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

کژوان ساعد موچشی
k namjosaed

نویسنده مسئول

علی ایزدی دربندی
a izadi

aizady[AT]ut.ac.ir نویسنده مسئول

نامجو ساعد موچشی
n namjosaed

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده